rouzegar
روزگار
روزگار
دسته بندی موضوعات

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب باران شدید و تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب باران شدید و تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران , خواب جزء جدایی ناپذیر زندگی ما است و از ابتدای زندگى همواره همراه ما بوده است. به همین علت نیاز است که در مورد خواب و تعبیر خواب آگاهی داشته باشیم و با اطلاعاتی که از طریق قرآن، سیره امامان(ع)، روایات و بیان روانکاوان بدست می آوریم این هدف را دنبال کنیم. اگر در رابطه با باران خواب دیده اید می توانید در این مطلب تعبیر خواب باران را مشاهده نمایید.

 

تعبیر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران در خانه,تعبیر خواب باران و تگرگ,تعبیر خواب باران نم نم,تعبیر خواب باران و برف,تعبیر خواب باران سیل آسا

 

تعبیر خواب باران و رعد و برق

 

در زندگی روزمره و در عالم بیداری باران موجب خیر و برکت و یکی از نعمت های الهی است. در عالم خواب نیز همین حالت را دارد. اما تعدادی از معبران سنتی و تعبیرگران قدیمی عقیده دارند که تعبیر باران در خواب غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب باران به روایت امام صادق(ع) : دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است: رحمت، برکت، فریاد، خواستن و دادخواهی، رنج و بیماری، بلا، کارزار و جنگ، خون ریختن، فتنه، قحطی، امان یافتن، کفر و دروغ.

 

تعبیر خواب باران در شب از دیدگاه لوک اویتنهاو : تعبیر خواب باران سود و منفعت است تعبیر خواب باران و بوران ، بهبودی در اوضاع است تعبیر خواب باران و آفتاب با هم ، یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

 


تعبیر خواب باران باریدن

 

تعبیر خواب باران باریدن به روایت حضرت دانیال نبی(ع) : باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

 

تعبیر خواب باران باریدن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده‌اید و می‌بینید که باران می‌بارد و در همه جا یکسان فرو می‌ریزد تعبیر آن بسیار خوب است.

 

 

تعبیر خواب باران شدید

 

تعبیر خواب باران شدید به روایت حضرت دانیال نبی(ع) : اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

 


 

 تعبیر خواب باران سیل آسا

 

تعبیر خواب باران سیل آسا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.

 

 

 تعبیر خواب باران طوفانی

 

تعبیر خواب باران طوفانی از دیدگاه آنلی بیتون : دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

 

تعبیر خواب باران شدید به روایت ابن سیرین : اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می‌بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می‌کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می‌بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

 

تعبیر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران در خانه,تعبیر خواب باران و تگرگ,تعبیر خواب باران نم نم,تعبیر خواب باران و برف,تعبیر خواب باران سیل آسا

 

تعبیر خواب باران نم نم و آرام

 

تعبیر خواب باران نم نم و آرام به روایت حضرت دانیال نبی(ع) : اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگر بیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کند که در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

 

 

تعبیر خواب ایستادن زیر باران

 

 تعبیر خواب باران از دیدگاه اچ میلر : تعبیر خواب باران بهبود وضع زندگی شماست تعبیر خواب ایستادن در باران و خیس شدن از جایی خوشنود می شوید که هیچ امیدی بدان نداشتید تعبیر خواب بارش باران همراه با خورشید این است که سرانجام گرفتاری تمام می شود.

 

 

تعبیر خواب باران از سقف خانه

 

تعبیر خواب باران از سقف خانه از دیدگاه آنلی بیتون : اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

 

 

تعبیر خواب باران در خانه

 

تعبیر خواب باران در خانه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.

 

 

تعبیر خواب باران تیره

 

تعبیر خواب باران تیره از دیدگاه آنلی بیتون : اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام وظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.

 

تعبیر خواب باران تیره از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود.

 

 

تعبیر خواب باران بی موقع


تعبیر خواب باران بی موقع از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

 

 

تعبیر خواب وضو با آب باران

 

تعبیر خواب وضو با آب باران از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید.

 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنانچه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران از دیدگاه اچ میلر : اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.

 

 

تعبیر خواب صدای باران

 

تعبیر خواب صدای باران از دیدگاه آنلی بیتون : شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد. اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن وظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

 

تعبیر خواب باران

این مطلب مفید بود ؟
تعبیر خواب باران + تعبیر خواب باران شدید و تعبیر خواب باران در خانه
3.7 (73.33%) 3 votes

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

×