مرور برچسب

برداشت از ظاهر افراد

ذهنیتی که از دیگران در خود می‌سازیم

ما وقتی که با فردی آشنا می‌شویم، بر اساس برداشتی که از ظاهر، رفتار، و معلوماتی که خودش یا دیگران به ما می‌دهند، طرحی از او در ذهن خود می‌سازیم یا به عبارتی ذهنیتی از او پیدا می‌کنیم. به این طرح یا الگو (schema) نیز می‌گویند. ساختن طرح در…
ادامه مطلب ...