تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب خریدن کفش نو و تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

0 6,050

تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب خریدن کفش نو و تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

تعبیر خواب کفش , خواب دیدن جزء تفکیک ناپذیر زندگی است و از همان ابتدا همواره همراه ما می باشد. بنابراین لازم است که در مورد خواب و تعبیر خواب بى خبر نباشیم و با اطلاعاتی که از طریق قرآن ، روایات ، سیره امامان(ع) و گفتار روانکاوان بدست می آوریم این آگاهی را بدست آوریم. اگر در رابطه با کفش خواب دیده اید می توانید در این مطلب تعبیر خواب کفش را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب کفش,تعبیرخواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش کهنه,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش هدیه گرفتن,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

 

تعبیر خواب کفش چیست ؟


تعبیر خواب کفش از دیدگاه کتاب تفسیر فرهنگ رویا : کفش ، جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی است. برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند. کفش‌هایی از شغل‌های دیگر مثلا کفش پرستاری، به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد. 

 

تعبیر خواب کفش به روایت ابن سیرین : دیدن کفش درخواب، دلیل زن بُود.

 


تعبیر خواب کفش به روایت امام صادق(ع) : دیدن کفش درخواب بر هفت وجه است. زن، خادم، کنیزک، قوت و نیرومندی، معیشت، مال، سفر و مسافرت. دیدن کفش درخواب دلیل بر مردی است که میراث قسمت می کند.

 

تعبیر خواب کفش از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحتی آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. البته این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌ کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 

تعبیر خواب کفش از دیدگاه کارل گوستاو یونگ : کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خواب بیانگر این است که جای پای شما سفت است. و بیانگر اعتقاد شما به باورهیتان است. اگر در خواب دیدید که کفشتان را عوض می کنید به معنی این است که شما رویکرد جدید به زندگی می گیرید. پیدا کردن کفش یعنی به مسیر درست زندگی بازگشته اید

 

تعبیر خواب درآوردن کفش از پا


تعبیر خواب درآوردن کفش از دیدگاه کتاب تفسیر فرهنگ رویا :  پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید. 

 

تعبیر خواب درآوردن کفش به روایت یوسف نبی(ع) : دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.


تعبیر خواب پا برهنه راه رفتن از دیدگاه کتاب تفسیر فرهنگ رویا : چنانچه خواب دیدید بدون کفش و پا برهنه راه می روید، اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت.

 

تعبیر خواب درآوردن کفش از دیدگاه کارل گوستاو یونگ : اگر در خواب ببینید که پابرهنه و بدون کفش هستید تعبیر آن این است که اعتماد بنفس پایینی دارید و با هویت خود درگیر هستید. نپوشیدن کفش بیانگر فقر ، سوءتفاهم می باشد.
 

 

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه


تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر مردی در خواب ببیند کفش‌های لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

 

 

تعبیر خواب کفش تنگ

 

تعبیر خواب کفش تنگ از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

 

تعبیر خواب کفش تنگ از دیدگاه کارل گوستاو یونگ : اگر در خواب دیدید که کفش شما مناسب نیست و پایتان را می زند تعبیر آن این است که اهدافتان را زیر سوال می برید و در مورد مسیری که پیش گرفته اید دچار شک و تردید شده اید.

 

تعبیر خواب سوراخ شدن کفش

 

تعبیر خواب کفش سوراخ از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود.

 

تعبیر خواب کفش,تعبیرخواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش کهنه,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب کفش هدیه گرفتن,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه
 

 

تعبیر خواب کفش نو

 

تعبیر خواب کفش نو به روایت ابن سیرین : اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

 

تعبیر خواب کفش نو از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

 

تعبیر خواب کفش نو از دیدگاه آنلی بیتون : خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

 

تعبیر خواب کفش نو به روایت ابن خلیل : تعبیر خواب کفش نو یا جدید به معنای ازدواج است مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد.

 

تعبیر خواب کفش نو از دیدگاه کارل گوستاو یونگ : دیدن کفش کهنه و پاره در خوابتان نشانگر این است که شما با سخت کوشی و پشتکارتان موفقیت کسب می کنید. کفش های نو و جدید در خواب به معنی این است که شما به موفقیت خود اطمینان کامل دارید و در تعبیر دیگر ممکن است در مسیری باشید که برای شما آشنا نیست.

 

 


تعبیر خواب کفش رنگی

 

تعبیر خواب کفش رنگی به روایت ابن سیرین :

تعبیر خواب کفش سیاه: اگر ببینی کفش تو سیاه است تعبیر آن این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌ کنید.

تعبیر خواب کفش سبز: اگر ببینی کفش تو سبز است تعبیر آن این است که با زنی باحجاب ازدواج می‌ کنید.

تعبیر خواب کفش قرمز: اگر ببینی کفش تو قرمز است تعبیر آن این است که با زنی خوش‌ گذران ازدواج می‌ کنید.

تعبیر خواب کفش زرد: اگر ببینی کفش تو زرد است تعبیر آن این است که با زنی که مثل آدم‌ های مریض رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌ کنید.

 


تعبیر خواب پوشیدن کفش مردانه

 

تعبیر خواب پوشیدن کفش مردانه از دیدگاه خانم اتیانوس : اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود. تعبیر خواب جعبه کفش مادر زن است.

 

 

تعبیر خواب کفش پاره و کثیف


تعبیر خواب کفش پاره از دیدگاه آنلی بیتون : اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

 

تعبیر خواب واکس زدن کفش

 

تعبیر خواب واکس زدن کفش از دیدگاه آنلی بیتون : اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش

 

تعبیر خواب بند کفش از دیدگاه آنلی بیتون : اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت. اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش‌های شما را دزدیده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد. اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آن‌ها آشنا شده است

 

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش به روایت ابن خلیل : دزدیده شده کفش حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند

 

 

تعبیر خواب گم شدن کفش

 

تعبیر خواب گم شدن کفش از دیدگاه آنلی بیتون : گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است.

 

تعبیر خواب گم شدن کفش به روایت ابن خلیل : گم شدن یا گم کردن کفش نشان از طلاق و جدایی می باشد .

 

 

تعبیر خواب کفش عروسی

 

تعبیر خواب کفش عروسی از دیدگاه آنلی بیتون : تعبیر خواب کفش عروسی چنانچه ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست و اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .

 

 

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

 

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند به روایت ابن خلیل : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند.

 

تعبیر خواب پاشنه کفش به روایت جابر مغربی : تعبیر خواب کسی که پاشنه پای خود را میبُرد این است که حاصل کارش را به دشمنان می دهد. تعبیر خواب افتادن پاشنه کفش این است که کارش خراب می شود و وضعیت اقتصادیش بد می شود.

 

تعبیر خواب پاشنه کفش از دیدگاه خانم آیتانوس : تعبیر خواب خانمی که پاشنه کفشش کند شده این است شوهرش بیکار می شود.

 

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند از دیدگاه کارل گوستاو یونگ : کفش پاشنه بلند در خواب بیانگر زنانگی و دلبری است. حس اعتماد بنفس دارید و به خود مطمئن هستید. و تعبیر دیگر آن است که حس می کنید به عنوان یک زن محدود هستید.

 

تعبیر خواب کفش دیگری را پوشیدن


تعبیر خواب کفش دیگری را پوشیدن به روایت ابن خلیل : اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد .

 

 

تعبیر خواب جا گذاشتن کفش

 

تعبیر خواب جا گذاشتن کفش به روایت ابن خلیل : جا گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست. به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند. باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید.

 

 

تعبیر خواب هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش


تعبیر خواب هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش به روایت ابن خلیل : تعبیر خواب هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش در نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .

 

 

تعبیر خواب انواع کفش

 

تعبیر خواب انواع کفش از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

تعبیر خواب کفش اسکیت : دیدن کفش اسکیت در خواب بیانگر سرعت ثابت و خوشایند به سمت اهدافتان است و اگر روی کفش اسکیت سر میخورید و می لرزید یعنی در جهت زندگی تان مطمئن نیستید.
تعبیر خواب کفش بلوری و شیشه ای : دیدن  یا پوشیدن کفش بلوری در خوابتان نمادی از حقیقت و تحول در زندگی است.

تعبیر خواب کفش چوبی : دیدن کفش چوبی در خواب بیانگر خیانت و تنهایی است.
تعبیر خواب کفش ورزشی : دیدن و پوشیدن کفش ورزشی در خواب بیانگر این است که شما در زندگی به راحتی و با موانع کمی پیش می روید. کفش ورزشی نشانه راحتی و رضایت از خودتان و کسی که هستید می باشد.

 

 

تعبیر کفش از دیدگاه معبران دیگر


دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی  و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست.

 

اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید. دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل . تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان . دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .


اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت. اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد. خریدن کفش های نو در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

 

تعبیر خواب کفش

 

3.3/5 - (11 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/nq3J
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.