تعبیر خواب دندان خراب و لق + تعبیر خواب دندان درد و کشیدن دندان

0 4,569

تعبیر خواب دندان خراب و لق + تعبیر خواب دندان درد و کشیدن دندان

تعبیر خواب دندان تعبیر خواب دندان درد تعبیر خواب کشیدن دندان تعبیر خواب لق بودن دندان تعبیر خواب خراب بودن دندان تعبیر خواب شکستن دندان تعبیر خواب افتادن دندان دیگران تعبیر خواب افتادن دندان عقل اگر خواب دندان دیده اید و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید این مطلب می تواند به شما کمک کند.

 

 

 

 تعبیر خواب دندان چیست؟

 


تعبیر خواب دندان از نظر حضرت دانیال 

 


دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر  وپدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد

 


تعبیر خواب دندان از بعضی تعبیر کنندگان

 


دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند.اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

 

 

تعبیر خواب دندان از نظر محمدبن سیریندر

 

 

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.

 

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود

 


تعبیر خواب دندان از نظر ابراهیم کرمانیدر

 

 

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند.اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

 


 تعبیر خواب دندان از نظر جابر مغربیدر 

 


اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد،به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد.اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت،دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد.اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند.اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

 


 تعبیر خواب دندان از نظر حضرت امام جعفر صادق

 


دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

 

 

تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب دندان درد,تعبیر خواب دندان خراب,تعبیر خواب دندان لق,تعبیر خواب افتادن دندان,تعبیر خواب کشیدن درد,تعبیر خواب دندان پوسیده,کرم زده


 

تعبیر خواب دندان به تعبیر و معنای کلی

 


تعبیر خواب دندان، خانواده و فامیل تو می‌باشد. تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد، و ردیف پائین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.  تعبیر خواب دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود،  تعبیرش به فرزندان و خواهران و برادران یا پدر و مادر مربوط می‌شود، ‌‌‌‌‌  دندان‌های جلو و دندان‌هایی که در طرف راست می‌باشد تعبیرش به پدر و بستگان پدر مربوط می‌شود ‌‌‌‌‌  دندان‌هائی که در طرف چپمی‌باشد تعبیرش به مادر و بستگان مادر مربوط می‌شود.  تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود. تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود. تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود. تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

 

اگر در خواب ببینی دندان‌های تو زیادتر شده یا خوب و پاکیزه هستند، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها صاحب مقام و منزلت و خیر و خرمی خواهد شد.
اگر ببینی در کنار دندان تو دندان دیگری درآمده است، یـعـنـی اگر جزء دندان‌های ردیف بالا است با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها از جنس مذکر و مرد و اگر ردیف پائین باشد از جنس مونث و زن خواهی شد؛ مثلا اگر در کنار دندان جلوئی بالا باشد صاحب فرزند پسر یا برادر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ یا اگر در کنار دندان جلوئی پائین باشد، صاحب فرزند دختر خواهی شد. اگر ببینی از قلب تو دندان روییده است، یـعـنـی به زودی هلاک خواهی شد


 اگر در خواب ببینی دندانی را که درد می‌کند را کنده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری، اگر ببینی دندانی را که درد گرفته، کشیدی و در دست گرفته‌ای،
یـعـنـی سود و منفعتی به میزان سی الی صد درهم به دست می‌آوری،ولی اگر ببینی آن را با دست چپ گرفته‌ای، یـعـنـی به اندازۀ سیصد الی ده هزار درهم سود و منفعت به دست می‌آوری، یا چنانچه با هر دو دست خودت گرفته‌ای،تعبیرش این است که مال و اموال فراوان به دست خواهی آورد .اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد دندان ناله می‌کند،یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.


 اگر ببینی همۀ دندان‌های تو در زبانَت جمع شده است، ولی دوباره به جای خودشان برگشتند، یـعـنـی بستگانت از تو شکایت می‌کنند.اگر در خواب ببینی قسمتی از دندان تو شکسته یا از بینرفته است، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها دچار آسیب و گرفتاری و بلا می‌شوند.اگر ببینی دندان تو کوبیده شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان با یکی از آن‌ها درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.  اگر ببینی دندان تو در جایش محکم نیست و لق شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها بیمار می‌شود.  اگر ببینی بعضی از دندان‌هایت ناپدید شده است، یـعـنـی به تعداد آن دندان‌ها بستگانت به غربت می‌روند و با سلامتی برمی‌گردند.


اگر ببینی از بیخ و بُن دندانت خون بیرون آمده است، یـعـنـی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند. اگر ببینی دندان تو سیاه شده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی
اگر در خواب ببینی دندان‌هایت بوی خوبی می‌دهند، تعبیرش این است که بستگانت تو را تحسین می‌کنند، ولی اگر ببینی بوی بدی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت پشت سر تو غیبت و بدگوئی می‌کنند. اگر ببینی دندان‌های تو از شیشه یا سفال و یا چیزهایی مثل آن‌ها شده است [منظور چیزهای شکستنی می‌باشد]، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت

 


تعبیر خواب دندان پوسیده در چیست؟


دشمن است


تعبیر خواب دندان شکستن در دعواچیست؟


شما با خانواده قهر و جدل خواهید کرد


تعبیر خواب دندان درآوردن مرده چیست؟


جایگاه ان مرحوم عالیست


تعبیر خواب دندان لق و شکسته چیست؟


نزا و درسر و بلا است


تعبیر خواب دراوردن دندان عقل چیست؟


خیر و خوبی است


تعبیر خواب افتادن دندان چیست؟


مریضی و بلا است


تعبیر خواب لق شدن دندان جلو چیست؟


فرزند شما مریض خواهدشد


تعبیر خواب لق شدن دندان نیش چیست؟


خصومت و در گیری بافامیل


تعبیر خواب  درآوردن دندان چیست؟


خیر و خوبی است


تعبیر خواب دندان درآوردن  کودک چیست؟


بسیار نیکوست


تعبیر خواب کشیدن دندان لق چیست؟


بیماری و گرفتاری ست


تعبیر خواب دندان شکسته چیست؟


دعوا و نزا در خانواده است


تعبیر خواب دندان نیش چیست؟


فرزندان است


تعبیر خواب کشیدن دندان عقل چیست؟


بیماری است


تعبیر خواب کشیدن دندان لق چیست؟


از بیماری  و گرفتاری رها میشوید


تعبیر خواب دندان لق چیست؟


بیماریست


تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده چیست؟


طلاق است


تعبیر خواب دندان مصنوعی چیست؟


از همسر فعلی جدا و همسر بدتری اختیار خواهی کرد


تعبیر خواب دندان عقل درآوردن چیست؟


دندان در اوردن تعبیرش نیکوست


تعبیر خواب دندان پایین چیست؟


زنان هستند


تعبیر خواب دندان  بالا چیست؟


مردان هستند


تعبیر خواب شکستن دندان جلو چیست؟


مردی در خانه  بیمار یا فوت میکند


تعبیر خواب دندان های فک بالا مردان چیست؟


خانواده هستند


تعبیر خواب دندان های فک زیرین چیست؟


زنان هستند


تعبیر خواب  دندان های کرسی چیست؟


همسر و پدر و مادر هستند


تعبیر خواب دندان های جلو چیست؟


فرزندان هستند


تعبیر خواب افتادن دندان ها در کف دست یا روی زمین چیست؟


مرگ و بیماریست و بستگی به این دارد کدام دندان باشد


تعبیر خواب دندان کرم خورده چیست؟  


گرفتار دشمنی میشوید


تعبیر خواب درد دندان چیست؟


گرفتار قرض و بدهی خواهی شد


تعبیر خواب دندانهای سفید و درخشان چیست؟


رونق و جلا در خانواده است


تعبیر خواب دندانهایش کثیف و زشت چیست؟


از خانواده غمی به او  می رسد


تعبیر خواب دندان های کثیف وتمیز مختلط با هم چیست؟


دندانی که تمیز و درخشان باشد در جامعه ممتاز و موفق خواهد شد


تعبیر خواب درد دندان کرسی چیست؟


شما با همسر خود دعوا خواهید کرد


تعبیر خواب کشیدن دندان کرسی چیست؟  


طلاق است


تعبیر خواب کندن و بیرون اوردن دندان چیست؟


از همسرتان جدا خواهید شد


تعبیر خواب لق شدن دندان چیست؟


بیماری است

 

 تعبیر خواب دندان

4.2/5 - (9 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/HiAP
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.