تعبیر خواب گل + تعبیر خواب گل رنگی و تعبیر خواب گل مصنوعی

0 14,566

تعبیر خواب گل + تعبیر خواب گل رنگی و تعبیر خواب گل مصنوعی

تعبیر خواب گل تعبیر خواب گل رنگی تعبیر خواب گل مصنوعی تعبیر خواب گل رز تعبیر خواب گل سفید تعبیر خواب انواع گل ها تعبیر خواب کامل گل – اگر در رابطه با گل خوابی دیده اید این مطلب می تواند به شما کمک کند.

 

 

تعبیر خواب گل,تعبیر خواب گل رنگی,تعبیر خواب گل مصنوعی,تعبیر خواب گل رز,تعبیر خواب نرگس,تعبیر خواب انواع گل ها,تعبیر خواب کامل گل ,تعبیر خواب گل و گیاه,تعبیر

 

 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

 

 

دیدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردی دون همت. چهارم: کنیزک. پنجم: غلام. ششم: نامه.

 

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 

 

دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن که بر درخت بود. دوم: آن که از درخت جدا بود و گلی که آن بقائی نباشد، دیدن آن درخواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود.

 

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 

 

اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شکفته بیند، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب، دلیل بر مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد.

 

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

 

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گل به طور عام در خواب خوب است به خصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم ولی اگر گل را شناختیم و به خاطر خود سپردیم باید در این کتاب به دنبال تعبیر اختصاصی آن باشیم. معبران نوشته اند گلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است.

 

 

 اما عقیده کلی این است که دیدن گل به طور عام در خواب خوب است و چنانچه ببینیم در خانه ما درخت گلی هست مسرور و خوشحال می شویم یا به دیار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم. گل محمدی و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گل هاست خوب ننوشته اند همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر . در مورد گل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند به خصوص گل( سیب زمینی ترشی) که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. تعبیر انواع گل ها را تا آن جا که معبران مشخص کرده اند جلوی نام خودشان نوشته ام. کلا دیدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

 

 

تعبیر خواب گل رز

 


تعبیر خواب گل از دید جابر مغربی

 


تعبیر خواب گل در خانه داشتن این است که به سبب فرزند خانه شما خرم می شود تعبیر خواب انواع گل های شکفته این است که از نزدیکان خود شاد می شوید تعبیر خواب گل می تواند مردی بی عرضه یا یک نامه باشد

 

 

تعبیر خواب گل از دید منوچهر مطیعی

 


تعبیر خواب درخت گل زن خوب است و تعداد گل های این درخت فرزندان خوب هستند دیدن گل در خواب بطور کلی خوب است به شرطی که نوع آن را تشخیص ندهیم چون هر نوع گل یک تعبی خاص دارد تعبیر خواب گل جدا از شاخه شادی زودگذر و غم و اندوه است

 

 

دیدن گل در خواب بطور کلی خوب است تعبیر خواب دیدن درخت گل در خانه خوشحالی است و یا دیدن دوستی است که از دیدنش خوشحال می شویمتعبیر خواب گل محمدی و گل رز از همه گل ها بهترند تعبیر خواب گل شقایق به دلیل کم دوام بودن آن خوب نیست. تعبیر خواب گل های پاییزی مانند زنبق و کوکب و اختر خوب نیست تعبیر خواب گل های زرد رنگ نیز زیاد خوب نیستند و به بیماری تعبیر شده اند

 

 

تعبیر خواب گلدان

 


تعبیر خواب گل از دید لوک اویتنهاو

 


تعبیر خواب گل سفید این است که مشکلات دارید

 

 

تعبیر خواب گل زرد این است که کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت تعبیر خواب گل چیده شده این است که سود و فایده می کنیدتعبیر خواب گلی که رشد میکند این است که شادی و عشق در زندگی دارید تعبیر خواب گل گرفتن این است که دوستی وفادارانه را تجربه می کنید تعبیر خواب گل کاشتن این است که افتخارات زیادی نصیب شما می شود تعبیر خواب چیدن گل این است که سود می کنید

 

 

تعبیر خواب گل پژمرده  بیماری است تعبیر خواب گل نرگس این است که بی وفایی می کنید یا می بینید تعبیر خواب گل لاله این است که بی خیالی می کنید تعبیر خواب چیدن گل این است که دچار سرخوردگی می شوید تعبیر خواب هدیه گرفتن گل این است که شما یک دوست احمق دارید تعبیر خواب دسته گل این است که شادی زود گذری برایتان اتفاق می افتد تعبیر خواب دریافت یک دسته گل این است که عشق یکی از عزیزان به شما ثابت می شود  تعبیر خواب دسته گل درست کردن این است که به هدف رسیده اید

 

 

تعبیر خواب گل سفید

 


تعبیر خواب گل از دید آنلی بیتون

 


تعبیر خواب باغی با گل های تازه و شاداب این است که با خوشحالی تمام ثروتمند می شوید تعبیر خواب گل سفید اندوه و غم است تعبیر خواب گل های پژمرده ، اتفاقات ناراحت کننده و ناامیدی است تعبیر خواب دختری که گل های رنگارنگ هدیه میگیرد این است که خواستگاران فراوانی دارد تعبیر خواب گل های بی برگ که روی زمین روییده اند شکست در تجارت است اما می توانید با روحیه بالا و تلاش بر آن غلبه کنید

 

 

تعبیر خواب گل از دید یوسف نبی ع

 


تعبیر خواب دیدن نبات و شکر و انگبین و گل و شکر و مانند آن ها مربوط به سلامتی است.

 

 

لوک اویتنهاو می گوید :

 


سفید : مشکلات زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت چیده شده : سود و فایده گلی که رشد میکند : شادی و عشق گل گرفتن : دوستی وفادارانه کاشتن : افتخارات چیدن گل : سود گل پژمرده : بیماری گل نرگس : بی وفایی  گل لاله : بی خیال چیدن آن : سرخوردگی هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

 

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 


دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

 

 

آنلی بیتون مى‏گوید:

 


۱ـ دیدن باغی در گل های تازه و شاداب در خواب ، نشانه آن است که با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت . ۲ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانه اندوه است . ۳ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانه اتفاقات غم انگیز و نومیدی است . ۴ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانه آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت . ۵ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند ، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیه عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید

 

 

در سر زمین رویاها آمده:

 

 

خواب گل : خوشبختی

 

 

گلها شکفته می شوند : دوران خوشی در انتظار شماست .

 

 

یک دختر جوان خواب ببیند که گل دریافت میکند:او طرفداران بسیاری خواهد داشت

 

 

یک دسته گل دریافت می کنید : بزودی ازدواج میکنید .

 

 

از راه دور برای شما گل می رسد : قسمتی از یک ثروت بزرگ به شما می رسد
 

 

از یک بوته گل می چینید : منفعت بزرگ

 

 

محوطه گل فروشی پراز گل : ضررهای بزرگ گلهای نقاشی شده : گرفتاری و پریشانی

 

 

گلهای مصنوعی : بدشانسی وناکامی در کار بدشانسی و ناکامی در کار به شما گل اهدا می کنند : یک شادی بزرگ

 

 

خواب گلهائی که در بهار می رویند : آینده شما روشن خواهد بود .

 

 

گل سفید : مشکلات کوچک

 

 

گل زرد : مشکلات بزرگ

 

 

گل قرمز : مرگ گل صورتی : شما عاشق هستید

 

 

گلهائی با رنگ زنده : پول فراوان

 

 

گلهائی خارج از فصل : موانع و مشکلات پدیدار میشود .

 

 

بوته های گل : پول فراوانی بدست می آورید .

 

 

یک حیاط پرازگل : از یک ناتوانی جسمی رنج خواهید برد .

 

 

بوی عطر گلها را حس می کنید : دوستانتان را از دست می دهید .

 

 

گل بدور می ریزید : مشاجرات خشن در پیش است .

 

 

غنچه ها را بدور می ریزید : از بی مبالاتی خود پشیمان خواهید شد .

 

 

خواب گل ارکیده : خوشبختی

 

 

شما گلارکیده دارید :شانس و شادی ارکیده می خرید

 

 

نامزدی یک زن جوان خواب ببیند که ارکیده دریافت میکند : نامزدی در پیش است .

 

 

به شما گل آزالیا می دهند : پول بدست می آورید .

 

 

گل آزالیا می خرید : نامه ای که انتظارش را داشتید می رسد .

 

 

تعبیر خواب گل,تعبیر خواب گل رنگی,تعبیر خواب گل مصنوعی,تعبیر خواب گل رز,تعبیر خواب نرگس,تعبیر خواب انواع گل ها,تعبیر خواب کامل گل ,تعبیر خواب گل و گیاه,تعبیر

 

 

شما یک دسته گل استکانی درست می کنید : عشق حقیقی را پیدا خواهید کرد

 


گل استکانی را می چینید : فریب از طرف دوستان

 

 

به شما این گل را هدیه می کنند : شادی و خوشبختی

 

 

خواب گل اقاقیا در فصل آن : ناکامی و مصیبت بزرگی در انتظار شماست .

 

 

خواب گل اقاقیا خارج از فصل : آزرهایتان برآورده می شود .

 

 

به شما گل اقاقیا می دهند : ۱- شما یک دوست بسیار صادق دارید ۲- باید بر احساستان غلبه کنید

 

 

گل اقاقیا : اوقات خوش فرا می رسد .

 

 

شما گل بنفشه همراه خود دارید : شما بسیار متواضع هستید

 

 

بنفشه می چینید : ازدواج پرسعادتی خواهیدکرد .

 

 

یک دسته گل بنفشه : شما پاک و بی آلایش هستید

 

 

بنفشه های مضاعف : آبرو و احترام

 

 

شما بنفشه دارید در حالیکه فصل بنفشه نیست : دوستانتان را از دست می دهید


 

شما بنفشه دارید در فصلی که بنفشه می روید : موفقیت و خوشبختی در همه امور

 

 

بنفشه می خرید : یک محکمه در پیش دارید

 

 

شخصی که دوست دارید به شما بنفشه اهدا میکند : شانس بسیاری در عشق خواهید داشت .

 

 

خواب گل زنبق در فصل این گل : خوشبختی بزرگ

 

 

خواب گل زنبق خارج از فصل آن : علامت از دست رفتن تمامی امیدها

 

 

گل زنبق پرورش می دهید : یک ازدواج بزودی شکل می گیرد .

 

 

خواب گل سرخ : خوشبختی

 

 

گل سرخ می چینید : علامت یک عشق بزرگ

 

 

یک دختر جوان خواب گل سرخ ببیند : ازدواج

 

 

گل سنبل : پول و شانس

 

 

سنبل خشک شده : ازدواج در پیش است

 

 

عطر سنبل : شانس خواهید داشت

 

 

خواب گل شب بو : خوشبختی

 

 

بوی گلهای شب بو به مشامتان می خورد : با دشمنانتان دست به گریبان خواهید شد .

 

 

گل شب بو می چینید : آینده بسیار خوبی در انتظارتان است

 

 

خواب گل شمعدانی : پول قابل توجه

 

 

گل شمعدانی می چینید : شما را هنوز دوست دارند

 

 

یک گل شمعدانی می خرید : پول فراوانی خواهید داشت .

 

 

شمعدانی سفید : مشکل و گرفتاری شمعدانی زرد

 

 

: غم شمعدانی صورتی : شخصی که بسیار دوستش دارید بهملاقات شما می آید .

 

 

شمعدانی قرمز : بیماری  شمعدانی قرمز با خالها سیاه : مرگ

 

 

خواب گل لاله : شادی بزرگ

 

 

گل لاله دارید : شانس و خوشبختی

 

 

گل لاله می چینید : عشق

 

 

یک دسته گل لاله درست می کنید : به شما پیشنهاد ازدواج خواهد شد .

 

 

به شما گل لاله اهدا می کنند : اشخاص بسیاری به شما ابراز دوستی خواهند کرد

 


یک دختر جوان خواب گل لاله ببیند : نامزدی در پیش است

 

 

یک زن بیوه خواب گل لاله ببیند : او مخفیانه ازدواج خواهد کرد .

 

 

خواب گل مینا : خوشبختی

 

 

گل مینا می چینید : خوشبختی بزرگ در عشق

 

 

یک دسته گل مینا درست می کنید : ماجرای بسیار خوشایند رخ می دهد .

 

 

گل مینا به شما هدیه می کنند : شانس

 

 

خواب گل نرگس : اگر از این گل در خانه خود نداشته باشید خوشبخت خواهید بود

 

 

گل نرگس می چینید : پول به طرز غیره منتظره بدستتان می آید .

 

 

در خانه خود گل نرگس پرورش می دهند : عاشق یک مرد ثروتمند خواهید شد

 


به دیگران گل نرگس هدیه می کنید : از نفوس بد دوری کنید

 

 

خواب گل نسرین : در عشق خوشبخت هستید

 

 

گلهای نسرین در یک باغ : سرنوشت شما طولانی و پراز شادی خواهد بود .

 

 

خواب گل نیلوفر : آرزوهای شما غیرقابل دسترسی هستند .

 

 

نیلوفر می چینید : یک برخورد ،مشکلات بسیاری برای شما ایجاد خواهند کرد


 

نیلوفرها در گلدان می گذارید : سعی کنید اعتماد دیگران را بخود جلب کنید .

 

 

به شما گل نیلوفر اهدا می کنند : دشمنان شما را احاطه می کنند .

 

 

خواب گل یاس : غرور و خودخواهی

 

 

شما عطر یاس زده اید : یک دوست به شما هدیه می دهد .

 

 

به شما گل یاس می دهند : گول ظاهر دیگران را نخورید .

 

 

گلهای شکفته یاسمن : بزرگترین خواسته های خود را برآورده خواهید کرد


.

شما یک دسته گل یاسمن دارید : یک دوست وفادار درکنار شماست .

 

 

یک دختر جوان خواب گل یاسمن ببیند : بزودی از او تقاضای ازدواج خواهد شد

 


یک زنبیوه خواب گل یاسمن ببیند : او در همین سال ازدواج خواهد کرد .

 

 

یکدسته گل زیبا : ثروت در آینده

 

 

یکدسته گل خشک شده : بیماری و شاید مرگ

 

 

یکدسته گل به شما اهدا می کنند : لذایذ بسیاری در زندگی نصیبتان می شود
.

 

شما یکدسته گل اهدا می کنید : معشوقتان به شما وفادار است .

 

 

یکدسته گل را در گلدان می گذارید : از شما تقاضای ازدواج خواهند کرد
.

 

 

یکدسته گل را بدور می ریزید : جدائی از یک دوست

 

 

یکدسته گل را مرتب می کنید : بزودی ازدواج می کنید .

 

 

دستهگلهای بسیاری به شما می دهند : به عشق بر می خورید .

 

 

یکدسته گل کوچک دریافت می کنید : یک شادی نه زیاد طولانی

4.3/5 - (6 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/SLae
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.