عکس های جدید مرتضی پاشایی + بیوگرافی مرتضی پاشایی

37 1,753

عکس های جدید مرتضی پاشایی + بیوگرافی مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10450110_678553112225274_1573210094714973549_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/1233.jpeg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/78505d918b8dddd.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/924424_593811784072487_160459548_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/914395_259225077618026_1871054090_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/926823_674915489264047_599706884_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/927711_729924597067023_861287858_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

 

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10257055_658002364280349_3800999805553548907_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/1913316_629913007089285_95146611099476679_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10348531_714005448670748_6553730109234536840_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10368361_746392578755707_1099318525398110090_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10300210_668727149871378_7728150525105260085_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10379921_746392462089052_4113636236029772983_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10463710_710430359028257_2656029761006609400_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10454976_248966185227397_6760858731161405750_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10466990_1444680472476128_7549796233137941578_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10469149_746392568755708_9062436918702500245_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10471010_1447827492168351_2092060265117534358_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10488618_741717225886703_1006248444_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10472053_1533662386855216_2009472721_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10498452_10152517369341047_6638069779268176181_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10494954_1448123508790238_9003976265805819563_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10500322_1447828022168298_8653504309134266591_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10499622_690014201091469_4846857466099441766_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10513815_302735219904143_616503480_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10509610_670455666365193_2135357590419868853_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10527810_1508949162668837_3264900138045441552_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10525588_678088475601912_3450487869133787522_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10534541_678088708935222_1047052358135657823_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10531399_1416433985312770_5491420230878439859_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10527864_728190077244252_3797123635157836717_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10536921_682343145191908_8932874533694822336_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10548695_1502328609999268_1683664988629575463_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10554002_321906371312190_1931705687_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10551633_676608392432050_7991548537377212560_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10554045_459980517471017_865669280_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10556988_680923911991676_1158524054735779788_o.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10559669_678088268935266_3033886367750077283_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10557288_668393366571423_5649625069117681949_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10570364_678087988935294_1857277844640569591_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10598463_789508581101262_312779015_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/m4hdico1406802384217.png

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/concert-pashaei003.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/dfafaf.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/m4hdico1407137945361.png

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/m4hdico1407147212179.png

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/yeganeh_pashaei_live12.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/New-Picture.bmp

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10414390_10152663583476757_5132268131882753455_n.jpg

مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/09/10388033_1419054578374103_1206126715_n.jpg

  مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی پاشایی,مرتضی پاشایی و همسرش,همسر مرتضی پاشایی,بیوگرافی مرتضی پاشایی,عکس های جدید مرتضی پاشایی,سرطان مرتضی پاشایی

3.8/5 - (6 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/yBxE
ممکن است شما دوست داشته باشید
37 نظرات
 1. عکس های جدید مرتضی پاشایی

  […] مرتضی پاشایی عکس های جدید مرتضی پاشایی عکس های جدید مرتضی پاشایی + بیوگرافی مرتضی پاشایی مرتضی […]

 2. عکس های جدید مرتضی پاشایی

  […] های جدید مرتضی پاشایی + بیوگرافی مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی,ازدواج مرتضی […]

 3. سحر می گوید

  برای شادی روحش صلوات

 4. تیام می گوید

  یکی از طرفدارای صد اتیشش هستم…به همه طرفداراش و خونوادش تسلیت میگم
  روحش شاد

 5. آنا می گوید

  میدونی با این آهنگات دل همه رو خون کردی به همه طرفداراش وخونوادش برای بهترین موسیقیدان پاپ ایران تسلیت باد…..

 6. ستایش می گوید

  خیلی عالی بود لطفا بیشتر از مرتضی بزارید چون من خیلی دوستش داشتم و دارم و خواهم داشت بازم ازتون سپاسگذارم تشکر که هنوز یادش رو زنده نگه میدارید خیلی ممنونم

 7. توسکا می گوید

  مرسی عکسا خیلی خوب بودن .یادش گرامی وروحش شاد

 8. مائده می گوید

  من یکی از طرفداری مرتضی پاشایی هستم کلی خاطره دارم با ترانه هایش
  بیاییم برای شادی روح مرتضی عزیز صلوات بفرستیم در قلبمان هست خواهد ماند . دوستت داریم تا ابد
  به خانواده پاشایی و به خونواده خاص پاشایی تسلیت عرض میکنم.

 9. مائده می گوید

  مرتضی عزیز هستش خواهد ماند . دل دنیا را خون کردی که اینجوری تو رفتی .

 10. مریم می گوید

  خدایا چرا این این همه خواننده یا مردم علاف که روزی 100بار ارزوی مردن میکنن دیگه چه میشه کرد رفت که رفت
  صدای داداشش خیلی شبیه صدای مرتضی پاشایی اهنگی که مرتضی پاشایی میخواست بعد ببهبودیش بخونه که بعد………..
  داداشش کامل کرده خدا کنه داداشش راهشو ادامه بده لطفا دان کنید خیلی خوبه عاشقتییییییییییییییییییییییییییییم

 11. مریم می گوید

  مرتضی جان هیچ وقت از یاد ما نمیری من اولش خیلی ناراحت شدم ولی بعد با خودم گفتم اون الان جاش خیلی راحته جون نه دیگه زجر میکشه نه ناراحتی خانواده و هوادارانشو میبینه الان خیلی خوشبخته شاید روزی ماهم به جمع تو بپیوندیم

 12. مریم می گوید

  میدونم دیر شد چون ایمیلم مشکل داشت ببخشییییییییییییییید

 13. عشق mp می گوید

  خیلی دوسش دارم هر روز یکی از آهنگاشو گوش می دم و همیشه برام تازگی داره
  می خوام برم پیشش ولی نمی شه چون اون تو بهشته و من تو جهنم

 14. عشق mp می گوید

  چقدرم کلاه بهش میاد نه خدایی خوش تیپ بود خوش هیکل و از همه مهم تر خوش صدا

 15. عشق mp می گوید

  شلم بهش میاد اصن یه فرشته بود همه چی تهش می اومد
  خیلی دوسش دارم به خانوادش تسلیت می گم

 16. شاینا می گوید

  ممنون خیلییییییی خوب بود روحش شاد

 17. سحر می گوید

  سلام حیف که مرتضی جون ازبینمون رفت .کارخداس حرفی توش نیست .خدارحمتش کنه.دلم خیلی براش تنگ شده.دوسش دارم تاابد.

 18. LILA می گوید

  مرتضی جون موتورسوارت توحلقم توخیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دوست داشتنی هستی بیاپیشمون خوشحال میشیم قربون تیپت برم

 19. LILA می گوید

  خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دوست دارم

 20. نازی می گوید

  هی…خدارحمتش کنه…واقعا غصم میشه وقتی میبینم یکی از بهترین خوانندهامون دیگ نیست…
  بااینک نیستش ولی با صدای زیباش موندگار شد
  براشادی روحش صلوات

 21. فاطمه می گوید

  مرتضى جونم فقط ميتونم بگم كه پايان سختى ها و شروع آسايش وراحتيت مبارك.دوست دارم آقاى خاص…..

 22. زینب می گوید

  عشقم تویی پرتضی جوونم پسر عمه ی نازنین عشقم همش تویی چرا باهزارتاخاطره رفتی عزیزم.چه عکس های قشنگ دار.گذاشتی.هیچ وقت فراموشت نمیکنم. مرتضی جوونم

 23. سارا می گوید

  حالاتونیستی ودل تنگ صداتم دل به تودادم
  همیشه روزی که میخوندی ♥یکی هست♥میمونه به یادن
  بی صدات سخت میگذره مرتضی
  دوست دارم تا ابد*♥

 24. طرفدار مرتضی پاشایی می گوید

  خیلی دلم واست تنگ شده مرتضی روحت شاد به قول خودت دوست دارم تاابد

 25. طرفدار مرتضی پاشایی می گوید

  خیلی دلم واست تنگ شده مرتضی جون واقعاحیف شدکه رفتی به قول خودت دوست دارم تاابد

 26. یلدا می گوید

  ای خدا چرا گرفتیش؟

 27. پرستو می گوید

  دوستت دارم تا ابد

 28. پرستو می گوید

  دوستت دارم تا تابد

 29. nesa می گوید

  هنوزم وقتی یادت میفتمو اهنگاتو گوش میدم گریم میگیره درسته ازنزدیک ندیده بودمت ولی جای خالیت حس میشه سه روز دیگه تولدته کاش بودی ……

 30. .saeed.mozhde می گوید

  سلام من عاشق پاشایی بودم و هستم تمام اهنگاشو دارم و حفظ هستم خدا رحمتش کنه ولی اون هنوزم بین ماس………روحت شاد و یادت گرامی

 31. soheil می گوید

  مرسی بابت عکسا

 32. بهاره می گوید

  مرتضاى خوبم متاسفم كه نيستى اما اينو بدون كه هميشه به يادتم.

 33. Anisa می گوید

  عاشقشم واقعا بهترین خوانندس روحش شاد

 34. تینا می گوید

  مرتضی جان .عزیزم تو هیچوقت هیچوقت فراموش نمیشی الان تقریبا یکسال از آسمانی شدنت میگدره و فراموشت نکردم و نخواهم کرد چون تو برای همیشه ماندگاری دوستت دارم تا ابددددددددددد طرفدار خیلی خیلی بزرگ تو تینا

 35. Amir raza می گوید

  خیلی دلم واست تنگ شده مرتضی جون واقعاحیف شدکه رفتی به قول خودت دوست دارم تاابد

 36. مهسا می گوید

  ای کاش یه خواب بود،یه کابوس،بسه دیگه کاش می شد یه دفعه از خواب بپرم و ببینم همش دروغه،دلم برات تنگ شده داداش مرتضی و تا ابد دوستت دارم تا ابددددددددددددد…….

 37. نگین عاشق مرتضی می گوید

  ممنونم از تموم کسانی که یاد مرتضی را نگه میدارند وافسوس که تا مرتضی جان بود قدرشو ندونستیم وباحرفامون ازارش دادیم اما مرتضی همیشه مهربون بود وحرفای بعضی ادم های بی شخصیت نتونست از استقامتش کم کنه امیدوارم در اغوش خدا اروم باشه عاشقتم تا ابد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.