آموزش قلاب بافی از پایه + جامع ترین آموزش قلاب بافی با تصویر

1 11,040

آموزش قلاب بافی از پایه + جامع ترین آموزش قلاب بافی با تصویر

آموزش قلاب بافی خرید آموزش قلاب بافی از پایه آموزش قلاب بافی با تصویر آموزش قلاب بافی گل آموزش قلاب بافی از ابتدا آموزش قلاب بافی مبتدی در این مطلب نمونه هایی از آموزش قلاب بافی و مدل های بافتنی را فراهم کرده ایم در ادامه مشاهد میفرمایید.

 

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

 

جامدادی خرگوشی با قلاب بافی

 

تنه خرگوش(جامدادی):
 چهار زنجیره میزنیم و گرد میکنیم داخل گردی شش تا پایه میزنیم وبعدبه 12میرسونیم بعد18بعد24و…… تا دانه ها به84برسد و6رج ساده بافی میکنیم حالا برای جای زیپ یک زنجیره میزنیم وکارا برمیگردانیم وشروع میکنیم به بافتن تا اخر باز برمیگردیم وتا اخر 17تا20سانت برای جای زیپ میبافیم بعدپایه هارا به هم وصل میکنیم و 6 رج ساده میبافیم وشروع میکنیم به کم کردن تا دانه ها به6برسد وتمام

پاهای خرگوش:
 دانه هارا به30میرسانیم و10تا12رج ساده بافی میکنیم وتمام برای پاها 4عدد تهیه کنید

گوشها:
دانه هارا به 24میرسونیم10تا12رج ساده بافی و کم میکنیم به18میرسونیم بعد9تا11رج ساده بافی و تمام

دم:
دانه هارا به24میرسانیم5رج ساده بافی و تمام.

بینی:
برای بینی هم با کاموا وسوزن چند کوک میزنیم

 

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

 

 آموزش بافت شلوار کلاف نازک، میل شماره 3.5
با نخ نازک 60 دانه برای دور مچ سر بیاندازید. 5 سانت کشباف 2زیر 2رو ببافید. سپس دانه ها را تقسیم بندی کنید:
10دانه اول را به زیر ببافید(ساده بافی)
 4دانه از رو ببافید
 10دانه به زیر ببافید(این ده دانه برای مدل برگ میباشد)
2 دانه به رو
8 دانه به زیر (این هشت دانه برای بافت پیچ میباشد)
2 دانه به رو
 10 دانه به زیر( این ده دانه مجدد برای بافت مدل برگ میباشند)
4 دانه به رو ببافید.
10 دانه آخر رج را هم به زیر (ساده بافی) کنید.
 آموزش بافت پیچ قبلا بارها در کانال عنوان شده است. هر شش رج یکبار پیچ را تکرار کنید

 

 آموزش بافت مدل برگ:
زمانی که به ده دانه بافت برگ رسیدید:
رج اول: یک ژته بیندازید. چهار دانه از زیر ببافید. دو دانه را یکی کنید. چهار دانه اخر را به زیر ببافید.
رج دوم: یک دانه به زیر ببافید. یک ژته، چهار دانه به زیر، دو تا یکی، سه دانه اخر به زیر
رج سوم: دو دانه به زیر، یک ژنه، چها  دانه به زیر، دو تا یکی، دو دانه اخر به زیر
رج چهارم: سه دانه به زیر، یک ژته، چهار دانه به زیر، دو تا یکی، یک دانه به زیر
رج پنچم: چهار دانه به زیر، یک ژته، چها  دانه به زیر، دو تا یکی
(لطفا توجه کنید رج های پشت کار هر دانه سر جای خودش بافته میشود و این دستور برای رج های روی کار است)
هر 10 رج 1دانه به 10 دانه ساده بافی دوطرف شلوار اضافه کنید.
به اندازه بلندی پا ببافید.
سپس در ابتدای هر رج یک دانه اضافه کنید. این کار را چهار بار تکرار کنید.

3رج بدون اضافه کردن ببافید.
 بعد در ابتدای رج یک بار دو تا یکی کنید. در برگشت نیز یکبار در ابتدای رج دو تا یکی کنید. 3 رج بدون کم و زیاد کردن ببافید.
مجدد یک بار در ابتدای رج و یک بار در ابتدای رج برگشت دو تا یکی کنید.
 به اندازه فاق بدون کم و زیاد کردن ببافید. 3سانتیمتر آخر کار را کشباف دولا ببافید وکور کنید.

 

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی


 عروسک بافتنی دختر روستایی


پاها و تنه
پای راست
بارنگ مشکی 19 دانه سر اندازید.یک راه زیر ببافید.
به زیر ببافید و به هر دانه یکی اضافه کنید.38 دانه میشود.
8 راه زیر ببافید.
رنگ را برای جوراب عوض کنید.ویک راه رو ببافید.
راه بعد:5 دانه زیر،( دو دانه را با هم یکی کنید)9 بار،15 دانه زیر.29دانه میشود.
رو ببافید.
راه بعد:5 دانه زیر( دو دانه را باهم یکی کنید) 5 بار،14 دانه زیر.24 دانه میشود.
27راه ساده ببافید
پای چپ
بارنگ مشکی 19 دانه سر اندازید.یک راه زیر ببافید.
به زیر ببافید و به هر دانه یکی اضافه کنید.
8 راه زیر ببافید.
رنگ را برای جوراب عوض کنید.ویک راه رو ببافید.
راه بعد:15 دانه زیر،( دو دانه را با هم یکی کنید)9 بار،5 دانه زیر
رو ببافید.
راه بعد:14 دانه زیر( دو دانه را باهم یکی کنید) 5 بار،5دانه زیر
27راه ساده ببافید
دو پا را در کنار هم قرار دهید.وزیر ببافید. مجموعا 48 دانه خواهید داشت.
از رو شروع کنید و تا23 راه ساده ببافید.
فرم دادن کناره ها
7 دانه زیر،(دو دانه را با هم یکی کنید)5 بار،14دانه زیر،( دو دانه  را باهم یکی کنید)5 بار،7 دانه زیر.-38 دانه میشود.
4 راه ساده ببافید.رنگ کاموا را عوض کنید و
رنگ بدن را وصل کنید.
یک راه رو ببافید
فرم دادن گردن
2دانه زیر،دو دانه رابا هم یکی کنید …. تا آخر-29 دانه میشود.
یک راه رو ببافید.
راه بعد:دو دانه زیر،(به هرکدام ازدانه های بعدی یک دانه اضافه کنید) تا دو دانه مانده به آخر،دو دانه آخر را زیر ببافید.54 دانه میشود.
23راه ساده ببافید.
راه بعد: 2 دانه زیر،2دانه را یکی کنید….تا آخر
راه بعد:رو ببافید
راه بعد: یک دانه زیر،2دانه را یکی کنید…تا آخر
راه بعد:رو ببافید
راه بعد: دو دانه را یکی کنید….تا آخر
دانه ها را با نخ و سوزن جمع کنید.
دست ها
8 دانه  با رنگ بدن سر اندازید.یک راه رو ببافید.راه بعد به هر دانه یکی اضافه کنید.دانه ها را تا9 راه ساده ببافید.رنگ کاموا را عوض کنید( صورتی)و دو راه زیر ببافید. رنگ را عوض کنید( سبز) و دو راه زیر ببافید.
رنگ را عوض کنید( سفید) و از یک راه زیر شروع کنید و 12 راه ساده ببافید
از ابتدای هر راه یک دانه کم کنید،تا 4 دانه بماند
4 دانه را کور کنید.
دامن
با رنگ قرمز 100 دانه سر اندازید و 5 راه ساده ببافید.
راه بعد: 1 دانه زیر،(یک ژته، دو دانه را باهم یکی کنید)تا آخر
با یک راه زیر شروع کنید و تا 8 راه ساده ببافید.
رنگ صورتی را وصل کنید و 2 راه زیر ببافید.رنگ سبز را وصل کنید و دو راه زیر ببافید.
رنگ سفید را وصل کنیو و با یک راه زیر شروع کنید و8 راه ساده ببافید.سبز را وصل کنید و دو راه زیر ببافید.صورتی را وصل کنید و2 راه زیر ببافید.رنگ قرمز را وصل کنید و از یک راه زیر شروع کرده و14 راه ساده ببافید.
راه بعد: 3 دانه زیر،2دانه را یکی کنید…تا آخر
رو ببافید
راه بعد:دانه ها را دو تا یکی کنید …تا آخر.
کور کنید.
پیش بند
14دانه با رنگ سفید سر اندازید.4 راه زیر ببافید و به ابتدای هر راه یک دانه اضافه کنید.
یک راه رو ببافید.
رنگ صورتی را وصل کنید.یک راه زیر ببافید.
راه بعد:1 دانه زیر،(یک ژته،دو دانه یکی)… تا آخر
یک راه زیر ببافید.رنگ سفید را وصل کنید و 13 راه ساده ببافید.دو دانه اول و دودانه آخر را ،در تمام راه ها زیر ببافید.
راه بعد: 4 دانه زیر،2دانه را یکی کنید…تا آخر
کور کنید.
نیم تنه
24 دانه با مشکی سر اندازید.دو دانه اول و دو دانه آخر را در تمام راه ها زیر ببافید.
20 رج ساده ببافید.
راه بعد: 5 دانه زیر،14 دانه کور کنید،5 دانه زیر
پنج دانه دوم را سه راه ساده ببافید
نخ را به پنج دانه اول وصل کنید و 4 راه ساده ببافید،در ادامه ی آن 14 دانه سر اندازید،پنج دانه دوم را در ادامه یک راه زیر ببافید.
تا تمام دانه ها روی یک میل کنار هم قرار گیرند و مجدد24 دانه داشته باشیم. این فاصله برای سر عروسک است.
20 راه ساده ببافید و دانه ها را کور کنید.
کلاه

60 دانه با رنگ قرمز سر اندازید.24 راه ساده ببافید.
راه بعد:3 دانه زیر،2 دانه را یکی کنید…تا آخر
رو ببافید
دودانه زیر،دو دانه رایکی کنید…تا آخر
رو ببافید
یک دانه زیر،دو دانه را یکی کنید…. تا آخر
رو ببافید
دانه ها را دو تا یکی کنید…تا آخر.با کمک نخ و سوزن جمع کنید.
بند کفش
با رنگ مشکی 20 دانه سر اندازید ویک راه ببافید و کور کنید.
سبد
با دو رنگ کاموا با تیرگی متفاوت40 دانه سر اندازید
یک راه زیر ببافید.تا 10 راه جودانه ببافید.
( یک دانه زیر ،یک دانه رو….تا آخر.و در رج بعد زیر ها رو بافته میشه و رو ها زیر)
راه بعد:2 دانه زیر،دو دانه یکی…تا آخر
رو ببافید
راه بعد: یک دانه زیر،دو دانه یکی…تا آخر
رو ببافید
دو دانه را باهم یکی کنید.
دانه ها را محکم جمع کنید.

 

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

 

 شال گردن گره ای دومیل


این یک شال گردنی که برای هر سنی می توان بات به شیوه های مختلف
مدلش هم پسرانه و هم دخترانه
طریقه بافت
بافت رکن
دو دانه سر بیندازید
 رج 1 –  2 دانه رو
رج 2 –  1 دانه رو + 1 ژته + 1 دانه رو
 رج  3 –  همه دانه ها رو

در رج های فرد  که پشت بافت همه دانه ها رو
 
رج های زوج که حلو بافت است باز هم همه دانه ها رو
 ولی در اول رج  پس از 1 دانه حاشیه یک ژته بزنید
 
و در اخر رج قبل  از
1 دانه  حاشیه یک ژته بزنید

 وقتی که پهنای  شال به اندازه دلخواه شما شد

مثال 32 دانه شد دانه ها را یک در میان  در دو میل جدا قرار دهید 16 دانه در یک میل و 16 دانه در میل دیگر

16 دانه های یک میل را  رکن و یا یک زیر یک رو به بافید
 پس از 4 یا 5 سانت که بافتید

16  دانه های میل دیگر را رکن ویا یک زیر یک رو
  4 یا 5 سانت به بافید

 حالا دو باره  32 دانه را  یک در   میان از دو میل در یک میل قرار دهید
 و به اندازه دور  گردن  رکن  به بافید
وقتی که شال  به اندازه دور  گردن شد
مانند قبل دانه ها را یک در میان کرده و 4 یا 5 سانت به بافید
نکته –  می توانید در این قسمت دانه ها را دو تا یکی کور کنید و 32 دانه 16 دانه شود و 4 یا 5 سانت رکن و یا یک زیر یک رو  به بافید .

 و سپس  یک دانه بافته یک ژته برنید تا دانه ها به 32 دانه برسد
و این بار    پس از 1دانه
حا شیه دو دانه را  یکی
کور کرده
 و در اخر رج قبل   1دانه حاشیه
 دو دانه را یکی کنید
تا فقط 2 دانه باقی به ماند و بافت کور کنید
 دور بافت شال می توانید با قلاب  پایه نامرئی بزنید.

شال دور گردن بگذارید ویک سمت شال از حلقه سمت دیگر  رد کنید.

 

مدل های بافتنی جدید

 

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی

آموزش قلاب بافی تصویری , عکس و مدل آموزش قلاب بافی , جدیدترین آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی,آموزش قلاب بافی,جامدادی خرگوشی با قلاب بافی, آموزش بافت شلوار, عروسک بافتنی
 

 

آموزش قلاب بافی

4.7/5 - (3 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/CWrw
ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. ناشناس می گوید

    سلام چطور وارد کانالتون توی تلگرام بشیم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.