مرور برچسب

ساختمان پزشکان

سریال ساختمان پزشکان قسمت 57 – قصه ی ما به سر رسید

قسمت 57 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 56 – خانم شیرزاد بر سر دو راهی

قسمت 56 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 55 – نیمه گمشده خانم شیرزاد

قسمت 55 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 54 – دکتر نیما متحول می شود

قسمت 54 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 53 – دکتر نیما یک مدیر واقعی

قسمت 53 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 52 – دکتر نیما قهرمان می شود

قسمت 52 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 51 – دکتر نیما در برابر دکتر سهرابی

قسمت 51 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 50 – طرفدار دکتر نیما یا قاتل سریالی

قسمت 50 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 49 – دکتر نیما و طرفدارش

قسمت 49 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 48 – دکتر نیما و ملاقات با سقراط

قسمت 48 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 47 – دکتر نیما و بازشدن کلاف سردرگم

قسمت 47 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 46 – دکتر نیما و معمای پیچیده سرقت

قسمت 46 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 45 – دکتر نیما و هدیه یک و نیم میلیونی

قسمت 45 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 44 – دکتر نیما چشم می خورد

قسمت 44 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...

سریال ساختمان پزشکان قسمت 43 – منطقه ی امن دکتر نیما نا امن شده است

قسمت 43 سریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان نام یک سریال طنز تلویزیونی است که در سال 1390 و در 57 قسمت از شبکه سوم سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانی سروش صحت ساخته شده است. نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که…
ادامه مطلب ...