عکس های متن دار عاشقانه و جملکس های عاشقانه سری دوم

0 482

عکس های متن دار عاشقانه و جملکس های عاشقانه سری دوم

 سلامتی دختری که عاشق شد ……… سلامتی پسری که عاشق شد ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها…… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ……. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ…. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ…….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ…….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ…… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ…… ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها……. سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ…….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ……… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ……… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ………….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿبش ﻣﻮﻧﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ……….. سلامتی ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ بله …… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ……. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ………….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد……… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ……….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ……. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ……… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ……… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ……. ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ…….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ………… ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس………….. سلامتی یه عمر تنهایی…….. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ……….. سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود………… سلامتی دختری که مادر شد…………… سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند………. سلامتی هق هق هایی که ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ آرﻭﻡ ﺷﻪ…………. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ………… سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن: آهای غریبه این که دستش توی دستای توءه همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش. ..

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_111.jpg

هـــــــعی روزگـــــــار:| دوســــتون دارمــــــــ دوســـــــتان گلــــــــم

وقتی که خاکم میکنن بهش بگین پیشم نیاد

بگین ک رفت مسافرت بگین شماره ای نداد

یجور بگین ک اخرش از حرفاتو هول نکنه

طاقت ندارم ببینم ب قبر من نگاه کنه

دونه به دونه عکسامو بردارین اتیش بزنین

هرچی که خاطره دارم بریدو از بیخ بکنین

نذارید از اسم منم یه کلمه جا بمونه

نمیخوام هیچوفت تنمو توی گورم بلرزونه

برو اتیش ب قلب من نزن بذار نگاهت از یادم بره

بذار واسه همیشه قلب من چال بشه بامن کلی خاطره

برو نمیخوام ببینی خونه من خالی شده

همدم من بجای تو ریگای پوشالی شده

اون که میگفت میمیرد برات دیدی راست راستی مُرد

رفتو همه خاطرشم بخاطرت برداشتو برد

بهش بگین نشت به پات بهش بگین نیومدی

بگین هنوز دوست داره با اینکه قیدشو زدی

(میخوام رو سنگ قبرم این باشه

طلوعی که خیلی غم انگیز بود

قشنگترین خاطره عمرم

غروبی که خیلی دل انگیز شد

رو سنگ قبرم بنویس

روزی امید با امیدو اخر

ولی حالا بدرقه راهش

داغی ک موندش رو دل مادر)

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_102.jpg

امروز دلم خیلی گرفته … درست نمیدونم واس چی … فقط میدونم این روزا خیلی دلم به حال خودم میسوزه … 

 به حاله منی ک بخاطره تو روی خیلی چیزا پا گذاشتم …

اما این روزا بخاطره تو احساس پوچی میکنم .. این احساسم بخاطره نبودت نیس …

 بخاطره اینه که بودنت به این روزم انداخته … 

 من بخاطره تو روی احساسات و حسادتای دخترونم پا گذاشتم … حتی روی غرورم … 

 خیلی کاراتو نادیده گرفتم … روی خودم و شخصیتم پا گذاشتم … 

 روی خط قرمزایی که واس خودم توی زندگیم تعیین کرده بودم پا گذاشتم … 

 من دوست دخترای قبلیت و کارایی که انجام داده بودی رو نادیده گرفتم … 

 من دوست شدنت با دوست خودمو نادیده گرفتم … 

 ببخشید اینو میگم … ولی … حتی دختر خونه بردن هات رو هم نادیده گرفتم …

 من حتی اون وقتایی که بهت با ی شماره ی دیگه زنگ میزدمو اسم یه دختر دیگه رو می آوردی رو هم نادیده گرفتم

 هیچ وقت وضع مالی بدتو به رخت نکشیدم …

 با خنده هات خندیدم با گریه هات گریه کردم .. کمکت کردم …

 یادته تو خودتو هیچی نمیدونستی … چقدر کمکت کردم … از همه لحاظ … بلندت کردم …

 شخصیت بهت دادم … که خودتم مونده بودی ک چی بودیو چی شدی …

 من آدمت کردم … حالا چی شده که خودتو بیشتر از من میبینی … چی شده که انقد راحت میگی برو …  

چی شده که میگی دوسداشتنه من لیاقت میخاد ؟؟؟

 تا حالا شده که وسط خنده هات گریه کنی ؟؟؟  

تاحالا شده توی خیابون یهو دلت بلرزه پاهات سست بشه و با گریه دنباله یکی بدویی و بعد بفهمی با عشقت

 اشتباه گرفتیش؟؟؟

 تا حالا شده از همه دنیا و همه چیزش خسته بشی و رگتو بزنی ؟؟؟

 تاحالا شده انقدر احساس تنهایی کنی ک دلت بحال خودت بسوزه که انقد حالت بده ؟؟؟  

تویی که میگفتی از خدا میخام همه ی وجودم واسه تو بشه … تو تنها فرشته ی زندگیه منی …

 چی شده که الان ندارمت …

 انقدر این روزا حالم بده که نمیدونم دلیل گریه هام واسه توهه یا واسه ی خیانتات یا اینکه واس خودمه …

 این روزا یه اتفاقایی افتاده که فهمیدم میتونستم زندگیمو بهتر از اینی که هست بسازم اما ..

 بخاطره تو از خیلی چیزا گذشتم … نتیجش هم شده حسرتای امروزم … 

 من گند زدم به زندگیم … به آدمی که بودم …

 که تا امروز هر چی هم که تلاش میکنم هیچ چیز مثه قبل نمیشه …

 یادته چقد باهم قول و قرار گذاشتیم ؟؟؟ یادته ؟؟؟  

یادته چقدر واسه ی آیندمون نقشه کشیدیم؟؟؟ یادته ؟؟؟ 

 میدونی چی منو به این روز انداخته؟؟؟ همش تقصیر هوسای توهه …

 اگه حاضر بودی از هوست برای ادامه ی رابطمون بگذری … هیچوقت اینطوری نمیشد …  

انقد روی خواسته های کثیفت پا فشاری کردی ک مجبور شدم بگم دوستت ندارم …

 ولی هیچوقتم فکر نمیکردم در جوابم بگی برو … فکر کردم میگی بمون ، حرفای من اشتباس …

 خدایا … فقط یه خاهش … یه روزی برسه که بیاد جلوم با چشمای گریون … 

 بگه عشقش همه ی بلاهایی که سره من آورده رو سرش آورده … بگه تنها شده … بگه اشتباه کرده …

 بگه هیشکی مثه من دوسش نداره … تا بفهمه چقدر سخته این حال و هوایی که من دارم … 

بخاطش تحقیر شدم … قرص خوردم … رگمو زدم … روزای شاد زندگیمو خراب کردم …. 

 داداش امیر راست میگه … حرفام حرفه دله خیلیاس … اما حیف که خودش حرف دلمو نمیخونه …  

خدایا اگ اون دنیاش خوب بشه من به عدالتت شک میکنم …

 خدایا دله من که شکست ولی نذار دله هر کسی که نوشته هامو میخونه بشکنه …  

دوستتون دارم … واسم دعا کنید … 

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_99.jpg

 دخـ ـتـ ـر که باشی همه دیوانگی های عالم را بـ ـلـ ـدی میتوانی زیر لب ترانه بخوانی و آشپزی کـ ـنـ ـی میتوانی جلوی آیینه موهایت راشانه بـ ـزنـ ـی ونگاهش راحس کـ ـ ـنـ ـی حتی وقتی که نـ ـیسـ ـتـــ می توانی به امید گره خوردن شال دور گردنش…بـ ـبـ ـافـ ـی ودر هر رج،بوسه ای بـ ـکـ ـاری برای روزهای مبادا که در کنارش نـ ـیـ ـستـ ـی دختر که بـ ـاشـ ـی هزار بار هم که بگوید دوسـ ـتـ ـتـــ دارد! باز خواهی پـ ـرسـ ـیـ ـد: دوسـ ـتـ ـم داری؟! وته دلت همیشه خواهد لـ ـرزیـ ـد… دخـ تتـ ـر که بـ ـاشـ ـی هرچقدر هم که زیبا بـ ـاشـ ـی نگران زیباتر هایی میشوی که شـ ـایـ ـد… عاشقش شـ ـونـ ـد… دخـ ـتـ ـر اسـ ـتـــ دیـ ـگـ ـر.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_100.jpg

 شب عروسی شبی هست که با تمام وجود با عشقت

همون کسی که همه زندگیتِه
همونی که همیشه نازتو میکشید حالا کنارت واستاده یه کت شلوار خوشگل
هم تنش کرده اینقدر خوشتیپ شده که دلت میخواد تا فردا نگاش کنی
باورت نمیشه اصلا باورت نمیشه داری
خانومِ همون مردی میشی که عاشقشی
داری خانم خونش میشی
دستتو میگیره ودر گوشت میگه
خوشگل نرقص میترسم خانوممو بدزدن
بهش میگی تا وقتی آقای خوشتیپم اینجاس کسی
جرات نمیکنه نزدیکم بشه
وقتی مهمونا اصرار کردن
که داماد باید عروسو ببوسه
میاد جلوت
کمرتو میگیره
میبوسدت کیف میکنی
که داری خانومش میشی
به خودت افتخار میکنی
که داری وارد دنیایه جدیدی میشی که با عشق میخوای زندگی کنی

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_101.jpg

خــــــدافظ دوســــتان

یه چند شب که بغضم حکم فرما شده

دارم دق میکنم تواین لحظه های بدلعنتی

اگه حال من همینطوری که هست پیش بره

تاچندروز دیگه تو ب مجلس ختم من دعوتی

ب دنبال یه سوژه و ترانه گم شدم

تو قعروجودم میگردم یه چند ساعتی

دارم عطرتو توی هر فضاحس میکنم

من ب تنهایی و توبه اغوش کی دعوتی؟

تو این روزا از خواستن من غافلی

خیلی وقته ک روزام غمو ماتم شده

برام این روزا نت ب نت گریه های دلم

تنها محرم دل و ملودیه ساز من شده

همش منه ساده باخودم فکر میکردم

ب افکار کارای توعه لعنتی محرمم

تو مثل یه درد بودی ولی کم کَمَک

بازخم زبونات خواسی بشی مرهمم

همین لحظه که تو داری شعرمنو میخونی

دارم با بی رحمی رگ به رگ حسمو میزنم

هرلحظه دارم یه احساس پوچی یه احساس یأس

بااینکه مسخرستو پشیمونم ولی بازم رگو میزنم

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_103.jpg

پسر باس غیرتی باشه…..پسر باس به عشقش بگه :شب خونه فاميلات نمونیا، هرجاهستی تاعصر خونه ای…. 💗💗💗

با دوستات انقدر نرو بیرون…. 💗💗💗
وقتی کسی بهت تیکه انداخت بره خواهر مادر یارو رو یکی کنه ….
پسرباس هرروزسردوست دخترش عربده بکشه بگه: پس کووواین ماچ ما….!!! 💗💗💗
وقتی یهویی تو خيابون با مانتو تنگ و ساپورت و آرایش زیاد ببینتت با اقتدار پرتت کنه تو ماشین، برسونتت دم خونتون…. 💗💗💗
گوشیتم ازت بگیره، بگه هر نیم ساعت زنگ میزنم خونتون نباشی تیکه تیکت میکنم….
وقتی بهش بگی مزاحم تلفنی دارم،نیم ساعت بعد با یه خط نو دم دم درتون باشه…..! 💗💗💗
وقتی باهاش قهری اس بده :اوووی دختر بابات… .. 💗💗💗
قهری که قهری ولی حواست باشه دست از پا خطا کنی دندوناتو میشکنم…!!!
وقتی پشت تلفن بهش میگی :حوصله ام سر رفته، سریع بهت بگه :حاضر شدی خبرم کن،زیادم آرایش نکن…! 💗💗💗
بی دلیل واست کادو بخره…..
قیافشم مردونه باشه…..
فقط، فقط واسه خودت بخنده…..
فقط، فقطم قربون صدقه ی تو بره…! 💗💗💗
پسرباس تا عشقش پست میذاره
بياد زير پستش كامنت بزاره؛ اين دختر صاحب داره
بى منظور لايك كنيد

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_104.jpg

×پسر یعنی :
کل عمرش تو بغل خانومش 
.
✖پسر یعنی :
خرید کردن واسه تنها عشقش 
.
✖پسر یعنی :
ته ریش گذاشتن واسه خانومش 
.
✖پسر یعنی :
وقتی واسه تنها عشقش خواستگار میاد دنیاش بهم میریزه ..
.
✖پسر یعنی :
عشقشو بغل کنه و بچرخن باهم
اونقدر که سرشون گیج بره بیوفتن تو بغل هم 
.
✖پسر یعنی :
بهت بگه :
وقتی تنهایی :
نگاه کردن به کسی ممنوع
رژ زدن تو خیابون ممنوع
بیرون رفتن با تیپ ناجورغلط میکنی
ولی وقتی با منی :
هرجور عشقت میکشه تیپ بزن
رژ بزن … چون
میشکونم قلم پای کسی رو که یه کم بهت نگاه کنه
.
✖پسر یعنی :
موقع رانندگی دستتو بوس کنه
چون میدونه تو دوس داری
.
✖پسر یعنی :
برات ادکلن تلخ بزنه
چون میدونه دیوونت میکنه
.
✖پسر یعنی :
غیرت
.
✖پسر یعنی :
وقتی بهش نگاه میکنی
تموم دنیارو به پات بریزه

پسر یعنی وقتی خانومش میگه حوصلم سریده
بگه زود اماده شو الان میرسم دم خونه

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_105.jpg

 

گمشده:پسری
دارای چشم های مشکی

مدل مو:از اینا که وسطش هست،بغلاش نیست

دارای ته ریش

بازوی خجمل جهت گاز گرفتن

خعلی مردونه زیاد

قد بلند و فراتر از اون

ته صداشم خستس

از این ادکلن تلخا هم میزنه همیشه

پیرن مردونه تا ته دکمه هاشو ببنده

از این نگاه جذابا که یهو خشن میشه

مال منه…شوهرمه

هر کی پیداش کرد بیاره پسش بده!!!

مال مردم خوردن نداره:))))

اگه خودشم زیر بار نرفت دروغ می گه،مال منه

بزنین تو دهنش

به زور بیارینش…:))))

 

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_106.jpg

 

فکرشو کن

یه روز خب

من توی بغل تو

دستاتو دورم حلقه کردی

سرم رو شونت

سرت رو سرم

بهت می گم:عشقم؟؟؟

جواب بدی:جونم؟؟؟
میگم:اگه یه روزی من نباشم تو چیکار می کنی؟؟؟

تو هیچی نمی گی:ااااااا

دوباره می پرسم:)))))
میگی:بازم از این حرفا زدی؟؟؟

من میگم:بگو دیگه…

میگی:خفه شو:(((((

من میگم:ناراحت شدی؟؟؟

دستاتو محکم تر دورم حلقه می کنی

میگی:اینو خوب تو گوشات فرو کن!!!

تو مال منی

تمام دنیا هم جمع بشن…

نمی تونن تو رو از من بگیرن***

دلم اروم میشه

دستتو میگیرم

و

میگم باشه عشق من…

و این یعنی زندگی…!!!

 

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_107.jpg

 

پسری که وقتی بد لباس پوشیدی جوری نگات می کنه که همونجا راتو کج کنی بری خونه+
وقتی میاد ساعت 1 میبینه-انلاینی-بگه 10 دقیقه فرصت داری تو جات خواب باشی…خودشم off میشه+

وقتی فحش میدی یک جور دستتو فشار بده تا یک سال فحش ندی… +

وقتی میبینه با دوستات تو خیابونی-زنگ بزنه-بگه:سمت چپو ببین…دیدی؟؟؟خداحافظی کن بدو تو ماشین…+

پسری که نمیشه رو حرفش حرف زد…

پسری که وقتی دلت گرفته و داغونی پشت تلفن سرش داد و بیداد می کنی و تلفنو روش قعط می کنی…

اما میدونه چقدر اون لحظه محتاجشی…

پشت سر هم زنگ میزنه تا ارومت کنه…

پسری که وقتی سوار ماشینشی تمام مدت دست راستش رو دستته…

پسری که وقتی صبح بهش زنگ میزنی

تازه از خواب بیدار شده و اروم میگه*جانم*صدای خواب الودش دیوونت می کنه…

پسری که کم خاطرخواه نداره اما

وقتی باهات عهد رفاقت میبنده نفر سومی-تو کار نیست-…

پسری که به خاطر نیازاش پس نمیزنتت

پسری که براش مهم نیس جی اف دوستش از تو خوشگل تره…

هر بار که به چشات زل میزنه

میگه:به خدا تکی تو*دختر*

پسری که درکت می کنه…

میدونه یه دختر به توجه نیاز داره

با کوچیک ترین کم محلیش دیوونه میشی

عاغا این پسره مال منه هر کی پیداش کرد بندازه صتوق پستی…

 

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_108.jpg

 

پـسـر ﺑــﭽـﻪ اﯼ 4 ﺳــالـه ﮐــﻪ ﯾــﻪ ﺭﻭﺯ ﮐــﻪ ﮐــﺎﺭﺧﯿـﻠـﯽ ﺑــﺪﯼ ﮐــﺮﺩﻩ ﺑــﻮﺩ

ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ ﺩﻧـﺒـﺎﻟـﺶ ﺩﻭﯾـﺪ ﺗـﺎﺑﯿـﺮﻭﻥ ﺣﯿــﺎﻁ

ﭘـﺴـﺮﮎ ﻫـﻤـﻮﻥ ﺟﻠــﻮﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﯾـﺴـﺘـــﺎﺩ ﻭ ﺟــﻠﻮﺗــﺮ ﻧـﺮﻓــﺖ

ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ ﻫـﻢ ﮐﺘــﮑـﺶ ﺯﺩ..

ﺑﻌــﺪ ﻭﻗﺘـﯽ ﺑـﺮﮔـﺸـﺖ ﺗـﻮﺧـﻮﻧـﻪ

ﺑـﺎ ﭼـﺸـﻤـﺎﯼ ﭘـﺮ ﺍﺷـﮑـﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ ﮔﻔـﺖ :

ﻓـﮑـﺮ ﻧـﮑـﻦ ﻧـﻤـﯿـﺘـﻮﻧـﺴـﺘـﻢ ﻓـﺮﺍﺭﮐﻨــﻤـﺎ..

ﺗـﻮ ﭼـــــﺎﺩﺭ ﺳـﺮﺕ ﻧـﺒـﻮﺩ …

 

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_109.jpg

 

یﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ … ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ بندﯼ ﮐﻨﯿﻢ؟؟؟ 
ﭘﺴﺮ : ﺑاﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ … شرط میبندیم …
ﺩﺧﺘﺮ :ﺗﻮﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ24 ﺳﺎﻋﺖﺑﺪﻭﻥﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …
ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ یک روز که چیزی نیست یه جوری میگذرونم …
ﺩﺧﺘﺮ : حالا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ …..
24ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …
24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ..
ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ..
.ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ
ﺩﺭﺍﺯﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ رﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺴﺖ …
ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ: 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ … ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ …
ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻡ

 

 

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_1101.jpg

 پسر یعنی:کل عمرش تو بغل خانومش….پسر یعنی: خرید کردن واس تنها عشقش… پسر یعنی:ته ریش گذاشتن واسه خانومش…پسریعنی:وقتی واسه تنها عشقش خاستگار میاد دنیاش بهم میریزه…پسر یعنی:عشقشو بغل کنه بچرخن باهم تا اونقدر که سرشون گیج بره بیوفتن تو بغل هم……پسریعنی:بهت بگه وقتی تنهایی نگاه کردن به کسی ممنـــــــوعه….رژ زدن تو خیابون ممنـــــــوعه…..ولی وقتی با منی هرجور عشقت میکشه تیپ بزن…پسریعنی:غیرتی شه واس خانومش تا خانومش بترسه درحدمرگگگ…پسر یعنی :وقتی میکنی بش نگاه تمومه دنیا رو بریزه به پات…پسریعنی:نکنه به اینو و اون نگاه چون خانومش بدش میاد در حد لالیگا…

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2015/06/lover_Rouzegar.com_112.jpg

 

دختری از پسری پرسید : آیا من نیز چون ماه زیبایم ؟
پسر گفت : نه ، نیستی
دختر با نگاهی مضطرب پرسید : آیا حاضری تکه ای از قلبت را تا ابد به من بدهی ؟
پسر خندید و گفت : نه ، نمیدهم
دختر با گریه پرسید : آیا در هنگام جدایی گریه خواهی کرد ؟
پسر دوباره گفت : نه ، نمیکنم
دختر با دلی شکسته از جا بلند شد در حالی که قطره های الماس اشک چشمانش را نوازش میکرد
اما پسر دست دختر را گرفت ، در چشمانش خیره شد و گفت : تو به انداره ی ماه زیبا نیستی بلکه بسیار زیباتر از آن هستی
من تمام قلبم را تا ابد به تو خواهم داد نه تکه ای کوچک از آن را
و اگر از من جدا شوی من گریه نخواهم کرد بلکه خواهم مرد…

جملکس های عاشقانه

5/5 - (1 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/CFyv
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.