مدل لباس عروس گیپور و کار شده 2015

2 314

مدل لباس عروس گیپور و کار شده 2015

مجموعه گالری عکس های مدل لباس عروس جدید و مدل لباس عروس 2016

برای سال 1395 و 2016 برای شما به اشتراک گذاشته شده است

 پیشنهاد انواع مدل های لباس عروس 

همراه با مدل های لباس عروس سال برای شما مقاله زیبایی در ضمینه سبک زندگی و…   قرار میدهیم

ارتباط با خانواده شوهر،چطور بهترین عروس برای خانواده شوهر بشیم؟

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ زﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺶ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮش آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.حال با دلگرم همراه شوید تا 6 راه برای ارتباط خوب با خانواده شوهر را بشناسید:

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_16.jpg

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻋﺸﻖ، ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن اﺳﺖ. زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻤﺴﺮم را دوﺳﺖ دارم ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ھﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻋﺸﻘﻢ اﻧﺠﺎم دھﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارد، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دھﻢ؟

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_21.jpg

ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮ زﻧﯽ، ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻣﺨﺎطﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻨﺶ ھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ، درﺳﺖ (ﻣﺎدرﺷﻮھﺮ) و ﯾﺎ ﺟﺎی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﺎ آن ھﺎ ﯾﮏ ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده، ﺑﮕﺬارد و از دﯾﺪ آن ھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ، اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ؛ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از دﯾﺪ آن ھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﯾﺎ ﺗﻨﺶ ھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_41.jpg

در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ روزی ﮐﻮدﮐﯽ از ﭘﺪرش ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ. ﭘﺪرش ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ؟ ﭘﺪر ﮐﺎرش را رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دوﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺪه. اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺪر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮫﺎی ﻓﺮزﻧﺪش اﺻﻼ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ. وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪش ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎﻏﺬ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﯽ دھﺪ، ﭘﺪر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_51.jpg

ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: «ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ اﻧﺪاﺧﺘﯽ؟ آن ھﺪﯾﻪ ای از طﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد. آن ﮐﺎﻏﺬ ﻣﭽﺎﻟﻪ از ھﺰاران ﺑﻮﺳﻪ ھﺎی ﻣﻦ، ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ زدم، آن را ﺗﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدم، ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪ.»ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ از دﯾﺪ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر اطﺮاﻓﯿﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﮐﺎﻣﻼ زﺷﺖ و ﻣﭽﺎﻟﻪ و ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از دﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺐ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﻮﺳﻪ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ زن ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زن ﺗﻨﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_71.jpg

زن ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮش ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎل آن ھﺎ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﭘﺴﺮ آن ھﺎ دراﯾﻦ ارﺗﺒﺎط واﺳﻄﻪ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد ﻋﺮوﺳﺸﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ھﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_61.jpg

ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻮاده، زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﮔﭗ زدن، ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮ ﻧﺸﺎن دھﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ دوطﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_82.jpg

ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺜﻼ ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاﯾﯽ را از ﻗﺒﻞﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ آن را دوﺑﺎره از ﻣﺎدرﺷﻮھﺮ و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺷﻮھﺮش ﺑﭙﺮﺳﺪ. اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﻮھﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ھﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری از ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎزھﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﺧﻮاھﺮ ھﻤﺴﺮش، ﺑﺎ آن ھﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_91.jpg

زن و ﺷﻮھﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ھﺮﺟﺎ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ روش، ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺴﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﺸﺎن در رواﺑﻂ آن ھﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_111.jpg

عکس های جدید

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_101.jpg

عکس های جدید

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_121.jpg

عکس های جدید

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_131.jpg

عکس های جدید

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_151.jpg

عکس های جدید

https://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/Rosa_RouzeGar.Com_141.jpg

مدل لباس عروس

این مطلب چطور بود؟
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/AVNk
ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
  1. شهین می گوید

    حتی یه مدلش هم قشنگ نبود‌.. خیلی خیلی زشت بودن. با عرض پوزش

  2. 2m می گوید

    خیلی قشنگ بودن….بیتشرش قشنگ بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.