تعبیر خواب جن + تعبیر خواب جن در خانه و تعبیر خواب ترسیدن از جن

8 3,850

تعبیر خواب جن + تعبیر خواب جن در خانه و تعبیر خواب ترسیدن از جن

تعبیر خواب جن تعبیر خواب جن در خانه تعبیر خواب ترسیدن از جن تعبیر خواب جن ترسناک تعبیر جن اشنا . اگر به دنبال معانی تعبیر خواب جن هستید،این مطلب می تواند به شما کمک کند.

 

 

تعبیر خواب جن,تعبیر خواب جن در خانه,تعبیر خواب جنی آشنا,تعبیر خواب ترسیدن از جن,تعبیر خواب جن از امام صادق,تعبیر خواب کامل اجنه,تعبیر خواب جن و روح,تعبیر جن

 

 

تعبیر کلی

 

 

دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است،  چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

 

 

اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید. اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خوابمجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید

 

 

تعبیر خواب جن به روایت محمد بن سیرین 

 

 

اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد. اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا یا مشرک یا بت پرست، دلیل بود بر ضلالت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان و دروغ گوید. اگر بیند از آن کیش برگشت و مسلمان شد، دلیل که گناهی بزرگ از او در وجود آید و سرانجام توبه کند و به سوی حق تعالی بازگردد. اگر به خواب بیند که نداند از کدام دین است، یا از کدام قبله نماز می باید کرد، دلیل که سرگشته و متحیر و سرگردان شود و فروماند.

 

 

تعبیر خواب جن به روایت حضرت امام جعفر صادق (ع)

 


 اگر کسی بیند که جهود شد، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف شریعت سنت یابد، زیرا که یهودمشتق است از هدی. اگر مُغی را به خواب یند، دلیل که صاحبخواب به کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت. جابرمغربی گوید: اگر جهودی درخواببیند که مسلمان شد، دلیل که زود بمیرد یا مسلمان گردد.

 

 

تعبیرخواب جن به روایت منوچهر مطیعی و ابن سیرین

 

 

بطور کلی و طبق نظر اکثر معبران بزرگ تاریخ اگر کسی در خواب جن ببیند و از این حالت بشدت وحشت کند و غرق در عرق شود و از خواب پریشان بیدار شود روبه روئی با فساد نیرنگ فتنه و دشمنی است. اگر کسی خواب جن را ببیند و جن را در حالت نشسته و بر روی ایوان و یا بام منزل ببیند مقصود این است که با یکی از دوستان قدیمی خود دچار اختلاف شدید و درگیری میشود و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود.

 

 

و اما سوال بسیار پر تکرار کاربران در این زمینه خواب دیدم که از جن میترسم و در حال فرار کردن هستم و به پشت سرم نگاه میکنم و به فرار خود ادامه میدهم چه اعبیری دارد؟ ابن سیرین و مطیعی این خواب را دلیل بر  امنیت و سود میبینند چه در کسب و کار و چه در زندگی دنیوی . اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

 

 

چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر کسی جن را در محلی دیدار کند که هیچگاه انجا نرفته و مکان را ندیده است دلیل بر دشمنی بیگانه است که با او روبه رو و شاید درگیر می شوید. اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید.

 

 

مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

Very often, girls show a show in an erotic chat. Much more interesting communication in private free sex cams with a girl in a video chat can be conducted through text messages. You can also turn on the webcam and probably the model will want to talk to you in person. To everything there is still alternatives, such as peeping Toms. We have a video chat room on various topics.

4.1/5 - (21 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/60CD
ممکن است شما دوست داشته باشید
8 نظرات
 1. ارشيا می گوید

  سلام من خواب دیدم در خانه پدر بزرگم تو یکى از اتاق پسرش که داییم میشه خواب دیدم سه تا جن درحال پرستش چیزى هستن و وقتى نزدیک انان میشوى از جایشان بلند و بکتک چک شل مانند میکشنت من با پدرم رفتم تو اون اتاق و باهاشون مبارزه کردیم من نمردم اما پدرم چک شل خورد مرد بعدش خود داییم وارد اتاق شد جن ها رفتن میشه کمک کنید بگید دقیقا این جنا از جونمون چى میخوان تعبیرش چیه ؟

 2. Mis_khassNarouei می گوید

  سلام من خواب دیدم یک جن نامرئی میبینم ودستموبه سمتش میگیرم ومیگم جن وجن یهوبهم حمله میکنه وگلوموفشارمیده دردی حس نکردم فقط صدام قطع شدوبیهوش شدم تعبیرش چی میشه؟؟؟

 3. جلال می گوید

  سلام من خواب دیدم دارم باجن دعوا میکنم بزن بزن اما بعد مدتی در حال فرار بودم وبا گفتن بسم الاه ترس زده وپریشان از خواب پریدم

 4. ناشناس می گوید

  س

 5. سارا می گوید

  سلام من خواب دیدم که خواستم وارد اتاقم بشم و یه سایه دیدم تو خونه تنها بودم سریع شال پوشیدم خواستم درحیاط باز کنم یه دفعه دردستشویی باز شد و یه جن ازش امد بیرون و پشت سرم هم یه جن دیگه بود رفتم بیرون خونمون که کمک بیارم اما هیچکس کمک نکرد داشتم میدوویدم که یه جن دیگه هم داشت دنبالم میومد من افتادم زمین و ندیدمش وقتی جلومو نگاه کردم داشت ازدور با سرعت خیلی زیاد میومد سمتم چشاش زرد بودن صورت خاکستری وقتی داشت میومد نزدیکم من تو خواب خودمو میزدم تو صورتم که بیدارشم اما امد روبه روی صورتم و تو صورتم فوت کرد و من باوحشت بیدار شدم

 6. فاطمه می گوید

  سلام من خواب دیدم ک با دوستام جمع شدیم و بگو بخند میکردیم بعد ی جنِ خیلی ترسناک با سر و صورت و چشمای سفید از خونه خودم زد بیرون و از جلومون رد شد و نگاه کرد ما هم ترسیدیم و فرار کردیم،تعبیرش چیه؟!

 7. فریبا شاکر می گوید

  کمک من توو خواب بیدار بودم یکی داشت لحاف اینور اونور می‌کرد بادش می‌خورد صورتم چشمام باز کردم تاریکی بود مثل صدای قرش سگ میومدامد بغلم نشت صداش زیاد تر شد یه دک دفه دستش گزاشت رو سینم محکم فشار داد نفسم در نمیومد قفسه سینم درد میکرد هنوز درد میکنه هرچه میگفتم. بسم الله الرحمن اگلش زبونم از ترس گیر میکرد با ک شروع میکردم گفتن بعد چند بار گفتم آخرش درست گفتم جیغ میزدم مادرم صدا میکردم فقط یه لحظه فکرکنم مامانم تو جاش تکون خورد تا برگرده این تا این دید فرار کرد من پریدم از خواب خیس عرق با درد قفسه سینه شدید این ساعت سه 27 دقیقه دیدم 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 8. A می گوید

  سلام.من خواب دیدم تو خونمون یه شکاف هست تو دیوار که اجنه از اونجا میاد بیرون.خونمون پر از جن بود.اونا دم و سم داشتن.چهره نداشتن و شبیه سایه بودن.یکیشون چشاش زرد بود و هی به من نزدیک‌میشد و میخواست بهم دست بزنه یا که میومد و دست و بازومو گاز می‌گرفت.نمیتونستم بسم الله بگم زبونم نمیچرخید. بالا پشت بوم روبه روی پنجره اتاق پر از جن بود.خیلی ترسیده بودم تو خواب.جنی که چشاش زرد بود باهام‌حرف می‌زد ولی نمیفهمیدم چی میگه.همش لبخند رو لبش بود.لطفا یکی بگه تعبیرش چی میشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.