تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خونریزی بینی و لباس و مکان خونی

0 1,834

فهرست محتوا

تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خونریزی بینی و لباس و مکان خونی

تعبیر خواب خون  تعبیر خواب خونریزی تعبیر خواب خون دماغ شدن تعبیر خواب لباس خونی تعبیر خواب مکان خوبی تعبیر خواب عادت ماهانه تعبیر خواب خونی بودن اعضای بدن تعبیر خواب خون . اگه در رابطه با خون خوابی دیده اید این مطلب می تواند به شما کمک کند حتما مطالعه کنید

 

کامل ترین مرجع تعبیر خواب خونی,تعبیر خواب لکه خون,تعبیر خواب خوردن خون,تعبیر خواب زخمی شدن,تعبیر خواب مکانی پر از خون,تعبیر خواب قاعدگی,تعبیر خواب زخمی شدن,

 


برخی از رنگ‌ها وجود دارند که در خواب دیده نمی‌شوند مانند رنگ قرمز یا سرخ و به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب‌های خود خون دیده‌ایم ولی سرخی خون را ندیده‌ایم. فقط احساس کرده‌ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می‌آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده‌اید ولی خواب خون را فراوان دیده‌اید. پس ما در خواب خون را می‌فهمیم ولی نمی‌بینیم و همین است که تفاوت‌هایی را تعبیر به وجود می‌آورد. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباس‌هایمان به خون آلوده شده است.

 

 

در تعابیر اسلامی و شرقی آمده است :

 

 

 تعبیر خواب خون از نظر امام صادق (ع) 

 

 

یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است.​

 

 

تعبیر خواب خون از نظر یوسف نبی علیه السلام 

 

 

دیدن خون غم واندوه بود دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید

 

 

تعبیر خواب خون از نظر محمدبن سیرین 

 

 

اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت‌ها بود و از آن جراحت‌ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.

 

 

 تعبیر خواب خون از نظر مطیعی تهرانی

 

 

 اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می‌آید.

 

 

تعبیر خواب خون از نظر ابراهیم کرمانی

 

 

اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.

 

 

تعبیر خواب جاری شدن خون

 

 

تعبیر خواب خون از نظر ابن سیرین

 

 

اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

 

 

تعبیر خواب خون از نظر ابراهیم کرمانی

 

 

 اگر اندامی از اندام‌های او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.

 

 

 تعبیر خواب خون از نظر مطیعی تهرانی

 

 

اگر ببینیم از بدنمان خون می‌رود گرفتار غم و اندوه می‌شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می‌گردیم.

 

 

تعبیر خواب خارج شدن خون از اندام تناسلی

 

 

 تعبیر خواب خون از نظر ابراهیم کرمانی

 

 

اگر بیند که از قضیبش (آلت تناسلی مردانه) خون بیرون آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد.  اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند.

 

 

 تعبیر خواب خونریزی بینی

 

 

تعبیر خواب خون از نظر ابراهیم کرمانی

 

 

 اگر بیند که ازبن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد

 

 

تعبیر خواب خون از نظر مطیعی تهرانی

 

 

 اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می‌آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می‌شویم.

 

کامل ترین مرجع تعبیر خواب خونی,تعبیر خواب لکه خون,تعبیر خواب خوردن خون,تعبیر خواب زخمی شدن,تعبیر خواب مکانی پر از خون,تعبیر خواب قاعدگی,تعبیر خواب زخمی شدن,

 

تعبیر خواب مکانی پر از خون

 

 

 تعبیر خواب خون از نظر جابر مغربی 

 

 

 اگر بیند که درجایی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در شهری یا کوچه ای خون همی رفت، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته گردد.

 

 

تعبیر خواب خون از نظر مطیعی تهرانی

 

 

 چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می‌کنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد.

 

 

تعبیر خواب خونریزی بینی

 

 

تعبیر خواب خون از نظر حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی 

 

 

اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده گردد. اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.

 

 

تعبیر خواب لباس خونی

 

 

تعبیر خواب خون از نظر مطیعی تهرانی

 

 

اگر ببینیم لباس‌هایمان خون آلود شده بدنام می‌شویم و به ما تهمت می‌زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می‌آید که ما هم در آن سهیم هستیم. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می‌کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

 

 

تعبیر خونی بودن اعضای مختلف بدن :

 

 

 انگشت: اصفهانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، تعبیرش این است که با مادر خودت فساد می‌کنی.

 

 

چشم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید.

 

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری می‌شود، یـعـنـی به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد .

 

 

سر و صورت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر ببینی از زخم و جراحتی که به سرِ تو وارد شده خون جاری می‌شود، یـعـنـی کار تو با کسی به قضاوت و داوری می‌کشد.

 

 

فک و دهان و دندان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید، یـعـنـی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند، ‌‌‌‌‌ و اگر شلوارت با آن خون‌آلوده شده است، آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از بیخ و بُن دندان تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند. اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

 

عورت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو خون می‌آید، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو خون آمده و بدنت خونی شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال حرام به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر خون آمده و بدنت خونی شده، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ «فرج» تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی شوهرت با تو در حال حیض آمیزش می‌کند [همچنین می‌توان به قسمت حیض مراجعه کرد]. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ «آلت مردانه» تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی با زن حائض آمیزش می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو سقط جنین می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در هنگام ختنه کردن خون می‌آید، یـعـنـی از گناهان توبه می‌کنی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی ناقص می‌شوی.

 

 

دمل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دمل تو شکافته شده و خون آمده است، یـعـنـی قسمتی از اموال تو از دست می‌رود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد. اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از خون دمل پاک می‌کنی، یـعـنـی از مال حرام توبه و اجتناب خواهی کرد.

 

 

در منابع  غربی آمده است:

 

 

تعبیر خواب خون از نظر آنلی بیتون 

 

 

دیدن لکه‌های خون بر لباس، نشانه دشمنانی است که می‌خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده‌اید، جلوگیری کنند. اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید. اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد. دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت. دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.

 

 

تعبیر خواب خون از نظر برایت 

 

 

اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان دچار خونریزى شده، به این معناست که یک فرصت خوب براى انجام کارها به دست مى‌آورید.  باالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند. خون گرفتن در خواب، نشانه‌ى درگیرى و نزاع است

 

 

تعبیر خواب پریود شدن یا خون قاعدگی

 

 

زمان دیدن خواب پریود شدن و یا قاعدگی در تعبیر آن اهمیت دارد. به طور مثال اگر فردی خوشحال باشد این احتمال وجود دارد که در خواب رویای خوشحالی ببیند و همینطور اگر دختری در دوران قاعدگی خود باشد ممکن است رویای پریود شدن ببیند. پس زمان دیدن این‌گونه‌ها در تفسیر و تعیین آن تأثیر گذار است. در برخی موارد برخی از بانوان با نگرانی از بارداری خواب پریود شدن دیده و این خواب ناشی از اینگونه نگرانی‌هاست.

 

 

معبرین غربی گویند:

 

 

به طور کلی دیدن پریود شدن و قاعدگی به همراه خارج شدن خون از آن سمبل و نشانه رهایی از تنش‌ها و نگرانی‌هاست. اکثر زنان می‌دانند که سیکل قاعدگی آن‌ها می‌بایست در چه روز و چه ساعتی انجام گیرد بنابراین دیدن پریود شدن و خونریزی آن در خواب با توجه به اذیت شدن هنگام خونریزی می‌تواند نشانه ساعت‌های سختی باشد که شما پیش رو داشته و بعد از آن به آرامش خواهید رسید. اگر زن مسنی خواب پریود شدن خود را ببیند نشانه شادابی و زنده دلی به وسیله انجام کارهای دوران جوانی است. اگر در خواب دیدید که خون قاعدگی لباس شما را خیس کرده است نشانه آن است که شما در چرخه‌ای گیر کرده‌اید. دیدن این خواب بیانگر احساس ناخوشایند و نگرانی است که نسبت به نگاه دیگران به خود دارید. اگر در خواب خونریزی زیادی ناشی از قاعدگی مشاهده کردید مسئله‌ای برای شما پیش آمده که بایستی سریعاً در فکر حل آن باشید.

 

 

معبرین چینی می‌گویند:

 

 

دیدن خون قاعدگی در خواب برای فرد بیننده خواب نشانه‌های خوبی خواهد بود. دیدن کثیف شدن لباس با خون قاعدگی بیانگر شغل جدید، کار با شریک و شغلی با عملکرد آرام است. اگر مردی در خواب دید که آلوده به خوت قاعدگی همسرش گردیده است بیانگر معامله کاری با افراد غریبه بسیار است.

 

 

تعبیر خواب نوار بهداشتی

 

 

معبرین غربی گویند:

 

 

اگر شما در خواب نوار بهداشتی مشاهده کردید بیانگر این است که شما با ویژگی‌های زنانه خود مشکل دارید.

 

 

تعبیر خواب خون

3/5 - (2 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/2153
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.