تعبیر خواب اسب + تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب و تعبیر خواب اسب وحشی

0 3,226

فهرست محتوا

تعبیر خواب اسب + تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب و تعبیر خواب اسب وحشی

تعبیر خواب اسب تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب تعبیر خواب اسب وحشی تعبیر خواب اسب سیاه تعبیر خواب اسب سفید تعبیر خواب اسب قهوه ای تعبیر خواب خوردن اسب تعبیر خواب سوار بر است تعبیر خواب اسب سواری . اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب سعی شده است که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم

 

تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب,تعبیر خواب اسب وحشی,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب خوردن اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر

 


تعبیرهای کلی تعبیر خواب اسب 

 


تعبیر خواب اسب از دید حضرت دانیال (ع) 

 

 

تعبیر خواب اسب تازی، بزرگی و عزت و جاه و مقام است.

 


تعبیر خواب اسب از دیداصفهانی

 

 

تعبیر خواب اسب پالانی، بخت و اقبال مرد است و هر چقدر فرمانبردارتر و رام‌تر باشد، خوشبخت‌تر می‌شوی. اگر در خواب ببینی اسب پالانی وارد شهر یا ده یا خانه‌ای شده است، تعبیرش این است که مرد غریب «عجمی» در آنجا خواهد آمد.

 

 

تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی 

 

 

اگر ببینی اسب ناشناسی به خانه یا کوچۀ تو وارد شده است، یـعـنـی مردی شریف و مشهور در خانه یا کوچه تو آمده و به اندازه ارزش آن اسب در آنجا جایگاه و مقام می‌سازد. اگر ببینی اسبی از کوچۀ تو بیرون رفته است، یـعـنـی مرد شریف و بزرگی از کوچه تو رفته یا از دنیا می‌رود.

 

 

تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی 

 

 

اگر ببینی اسب‌های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یـعـنـی در آنجا باران می‌بارد یا اینکه سیل جاری می‌شود (دفع بلا و گرفتاری)

 


تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 


دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست.

 

 

پرواز اسب

 


تعبیر خواب اسب از دید ابن سیرین 

 

 

اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، تعبیرش این است که در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

 


تعبیر خواب اسب از دید اسماعیل بن اشعث

 

 

اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست «پادشاه» هلاک و نابود می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

 

تعبیر خواب اسب قهوه ای

 


تعبیر خواب اسب از دید محمد بن سیرین

 


تعبیر خواب سوار بودن بر اسب برهنه این است که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود تعبیر خواب سوار بر اسب پرنده یا بالدار این است که او شرف و بزرگی میابد در دنیا و آخرت

 


تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی

 


تعبیر خواب نشستن بر اسب ابلق این است که کاری می کند که به او گواهی می دهند تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن این است که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن ، این است که بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه عمل می کند تعبیر خواب سوار بر اسب زرد و سمند بودن بیماری کوچکی است تعبیر خواب سوار بر اسب جرمه بودن این است که خیر و صلاح در کارش می آید تعبیر خواب سوار بر اسب سلیس بودن این است که زن می خواهد تعبیر خواب فرود آمدن از اسب این است که از شرف و بزرگی میفتد تعبیر خواب افتادن از اسب برهنه توبه کردن و گناه نکردن است

 

 

تعبیر خواب اسب سیاه

 


تعبیر خواب سوار بر اسب بودن همراه با سلاح کامل شرف و بزرگی است به شرطی کسی مانع او نشود و دشمن بر او پیروز نشود تعبیر خواب تاختن اسب برای جنگ کردن این است که گناهی مرتکب شود یا ترس و توهمی به او برسد تعبیر خواب سوار بر اسب بودن و به مسجد رفتن این است که خیری در کار نیست مگر اینکه اسب او را از آنجا خارج کند
تعبیر خواب صحبت کردن با اسب این است که کار خاصی می کند و مردم از کار او شگفت زده می شوند تعبیر خواب دیدن اسب غریبه در خانه و کوچه خود این است که مردی بزرگ و شریف به سرای او می آید تعبیر خواب دیدن اسبی که از کوچه بیرون رود این است که مرد بزرگی از کوچه او برود یا بمیرد

 

 

تعبیر خواب اسب سواری

 


تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی

 


تعبیر خواب گرفتن اسب ماده این است که زن می خواهد و برایش مبارک است تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب از شخص بد و سوار شدن بر ان این است که زن می خواهد و برایش مبارک است اگر آن اسب سیاه باشد تعبیر خواب این است که زن شریف و نامدار نیستاگر آن اسب ابلق باشد تعبیر خواب این است که پدر و مادر آن زن از یک نسل نیستند اگر آن اسب مادیان  جرمه باشد، تعبیر خواب این است که آن زن خوبروی و زیبا است اگر آن اسب مادیان اسب باشد تعبیر خواب این است که آن زن پرهیزکار و دین دار است اگر آن اسب مادیان اشقر باشد تعبیر خواب این است که آن زن نزد خدا عزیز است اگر آن اسب مادیان همراه با کره باشد تعبیر خواب این است که آن زن فرزند دارد اگر کره ان اسب نر باشد فرزندش پسر و اگر کره ماده باشد فرزندش دختر است

 

 

تعبیر خواب اسب مرده

 

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب این است که پادشاه او را بخواهد و به خود نزدیک کند تعبیر خواب پشت سر کسی سوار بر اسب بودن این است که آن کس که جلو نشسته فرمانبردار عقبی می شود تعبیر خواب دیدن اسبان زیاد اطراف خانه و کوچه این است که باران فراوان می بارد و یا سیلاب بوجود می آید اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود

 

 

تعبیر خواب اسب آبی

 


تعبیر خواب اسب از دید اسماعیل بن اشعث

 

 

 تعبیر خواب سوار بر اسب سرحال بودن این است که زنی توانگر خواهد داشت تعبیر خواب سوار بر اسب ضعیف بودن زنی است ناتوان تعبیر خواب دیدن اسب گوش بریده این است که پیغام بزرگان از او بریده شود تعبیر خواب خریدن اسب بدون دم و سوار بر اسب شدن این است زنی بدون اصل و نسب را بخواهد تعبیر خواب با اسب به هوا رفتن و پایین آمدن این است که به دست پادشاه هلاک می شود تعبیر خواب دزدیده شدن اسب این است که ترس این است که همسرش هلاک شود تعبیر خواب گم شدن اسب این است که زنش را طلاق دهد
تعبیر خواب فروختن اسب این است که جاه و مقامش را از دست می دهد و یا زنش از او جدا می شود

 

 

تعبیر خواب اسب دریایی

 


تعبیر خواب اسب از دیدگاه جاحظ

 


تعبیر دیدن اسب در خواب هوای نفس است و اگر اسب خود را سرکش ببیند نشان از هوای نفس سرکش اوست و اکر مطیع باشد هوای نفس مطیع را دلالت می کند

 


تعبیر خواب اسب از دید خالد اصفهانی

 


تعبیر دیدن اسب پالانی در خواب ،بخت مرد است هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود.

 

 

تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب,تعبیر خواب اسب وحشی,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب خوردن اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر

 

 

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

 


تعبیر خواب اسب از دید فروید

 


تعبیر خواب دیدن اسب بارکش در خواب ، بخت است که هر چه رامتر باشد کامرواتر می شود تعبیر خواب دیدن اسب بارکش وارد خانه شود این است که مرد غریبه ای به خانه اش می آید تعبیر خواب سوار بودن بر اسب دم دراز این است که به اندازه دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر اسب دم کوتاه باشد طرافدارانش را از دست می دهد.

 


تعبیر خواب اسب از دید لوک اویتنهاو

 


تعبیر خواب اسب سفید این است که از زندگی لذت خواهید برد تعبیر خواب اسب سیاه این است که مشکلات در راهند تعبیر خواب اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد این است که افتخار بزرگ نصیب شما می شود تعبیر خواب اسب سواری این است که آرزوهایتان برآورده می شوند تعبیر خواب افتادن از اسب این است که ناراحتی زیاد در راه است تعبیر خواب اسب سرکش این است که مرگ عزیزی نزدیک است تعبیر خواب دارای یک اسب بودن این است که کامیاب می شوید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید بالدار

 


تعبیر خواب نعل کردن اسب این است که یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم به دست می آورید تعبیر خواب اسب مرده این است که کار زیادی سر شما میریزد تعبیر خواب اسب لاغر این است که مانعی در انجام کارهایتان وجود دارد تعبیر خواب اسب سیاه و سفید این است که یک کار پر خطر انجام می دهید تعبیر خواب بالا رفتن بروی یک اسب این است که عزاداری می کنید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید شاخدار

 


تعبیر خواب اسب از دید منوچهر مطیعی

 

 

 دیدن اسب در خواب بسیار خوب و نیکو است تعبیر دیدن اسب عربی در خواب نشانه عزت و مقام است.اگر اسب رام باشد به راحتی کامروا می شود و اگر اسب نا آرام باشد با سختی کامروا می شود تعبیر خواب نشستن بر اسب سفید پادشاهی اشت تعبیر خواب دم اسب خدمتکار است که هر چقدر بلندتر باشد خدمتکاران بیشترند تعبیر خواب دیدن اسب با رنگ غیر معمول توفیق کاذب است تعبیر خواب دیدن اسب سفید شرف و عظمت است تعبیر خواب اسب سیاه کار پرخطر است تعبیر خواب سوار شدن بر اسب خوب است ولی پیاده شدن از اسب خوب نیست

 

 

تعبیر خواب اسب سفید تک شاخ

 


تعبیر خواب اسب از دید حضرت یوسف ع

 


تعبیر خواب دیدن اسب در خواب این است که کاری خوب و با عظمت خواهد داشت تعبیر خواب سوار شدن بر  اسب زین دار این است که زن توانگر بخواهد که به مرادش میرسد، اسب برهنه هم خوب است

 


تعبیر خواب اسب از دید آنلی بیتون

 


تعبیر خواب تماشا یا سوار شدن بر اسب سفید این است که با افراد خوش برخورد معاشرت می کنید تعبیر خواب دیدن اسب سفید کثیف و لاغر این است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده میکند اما اگر اسب سیاه باشد تعبیرش این است که بخت با شما یار است اما دست به فریب و نیرنگ میزنید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید مرده

 


تعبیر خواب زنی که بر اسب سفید سوار است این است که همسرش به او خیانت می کند تعبیر خواب دیدن اسبهایی با رنگ تیره این است که لذت های زودگذر را تجربه می کنید تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب اصیل و رنگ کهر ثروت است اما اگر زنی این خواب را ببیند تعبیرش این است که خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .
تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب تندرو،زندگی راحت است

 


تعبیر خواب سوار شدن بر اسب سرکش این است که دوستی یا زیردستی از شما سو استفاده می کند تعبیر دیدن اسبی در حال فرار شنیدن خبر بیماری دوست است تعبیر دیدن اسبی با نژاد اصیل این است که زندگی آسوده ای دارید ولی به اعمال غیر اخلاقی دست میزنید تعبیر خواب دیدن کره مادیان تفاهم و دوستی است تعبیر خواب با اسب از رودخانه رد شدن این است که خوشبختی به شما روی می آورد اما اگر آب رودخانه آرام نباشد خوشیها به نا امیدی تبدیل می شوند

 


تعبیر خواب گذشتن از رودخانه زلال و زیبا با اسب این است که آرزوهای شما سریع به واقعیت می پیوندند
تعبیر خواب دیدن اسب زخمی در خواب این است که دوستان به دردسر می افتند
تعبیر خواب اسب مرده ناامیدی است

 

 

تعبیر خواب اسب سفید و سیاه

 


تعبیر خواب اسبی که به شما لگد میزند این است که در خواسگاری جواب رد می گیرید و به علت بیماری زندگی وبی نخواهید داشت تعبیر خواب گرفتن دهنه اسب این است که در کارها موفق میشوید تعبیر خواب دیدن اسب های خال دار این است که دست به هرکاری بزنید برکت برایتان خواهد داشت تعبیر خواب دیدن نعل اسب این است که موفق میشوید.اگر دختری این خواب را ببیند همسری با وفا خواهد داشت تعبیر خواب دیدن اسب مسابقه این است که خوشگذرانی می کنید تعبیر خواب شرکت در مسابقه با اسب سعادتمندی است تعبیر خواب کشیدن اسب این است که با خودخواهی خو دوستان را میرانید تعبیر خواب سوار شدن بر اسب بی زین این است که پس از تحمل سختی ها به آرامش فراوان میرسید.اگر زن باشد تعبیرش این است که دیگران به او کمک می کنند تا زندگی راحتی داشته باشد

 

 

تعبیر خواب اسب سفید وحشی

 


تعبیر خواب اسب از دید لیلا برایت

 

 

تعبیر خواب اسب در اصطبل سعادت و خوشبختی است تعبیر خواب سوار بر اسبی آرام بودن پیشرفت مرحله به مرحله است تعبیر خواب سوار بر اسب سرکش بودن این است که به اهداف خود نمیرسید تعبیر خواب رام کردن اسب این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطرید

 

 

تعبیر خواب اسب سفید چیست

 


تعبیر خواب اسب از دید کتاب سرزمین رویاها

 

 

تعبیر خواب یک اسب این است که یک ازدواج پر پول در راه است تعبیر خواب افتادن از روی اسب این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید. تعبیر خواب شخصی با اسب به ملاقاتتان می آید این است که خبرهای خوش در راهند تعبیر خواب  اسبی را نعل می کنید این است که منفعت مالی بدست می آورید تعبیر خواب  اسب خودتان را نعل می کنید این است که پول بدست میاورید تعبیر خواب رم کردن اسب این است که مصیبت و بدشانسی خواهید داشت تعبیر خواب یک مادیان این است که علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب خواهد آمد
تعبیر خواب یک اسب که به درشتکه بسته شده است این است که امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید . تعبیر خواب  اسب وحشی این است که بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید .

 

 

تعبیر خواب اسب سفید و قهوه ای

 


تعبیر خواب اسبهای سفید این است که شادی میکنید تعبیر خواب اسبهای سیاه این است که عذاب در راه است تعبیر خواب  اسبهای آتش این است که خوشبختی بزرگ به شما رو می کند تعبیر خواب اسبهای تزئین شده این است که آرزوهایتان برآورده خواهد شد. تعبیر خواب اسبهای خاکستری این است که در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت تعبیر خواب اسبهایی به رنگهای دیگر این است که کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می روند . تعبیر خواب یک زن سوار بر اسب این است که دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد. تعبیر خواب یک مرد سوار بر اسب این است که پول فراوان بدست می آئوری تعبیر خواب اسب مسابقه این است که با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت . تعبیر خواب یک اسب نازا این است که خوشبختی نزدیک است تعبیر خواب یک اسب با دم کوتاه این است که دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک میکنند تعبیر خواب یک اسب با دم بلند این است که دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید .

 

 

تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره

 


تعبیر خواب یک اسب مرده این است که برای شما پول خوبی فراهم میشود. تعبیر خواب اسب زخمی این است که نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت تعبیر خواب شما یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید این است که شانس خیلی بزرگ به شما رو می کند تعبیر خواب شما سوار یک اسب آرام هستید این است که شانس در عشق و پول به شما رو می کند تعبیر خواب سوار اسبی می شوید که متعلق به شما نیست این است که منفعت بزرگی کسب می کنید تعبیر خواب گم کردن اسب این است که دوستانتان را از دست میدهید . تعبیر خواب سوار شدن ب اسب خطرناک این است که شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید . تعبیر خواب اسبی را برای رام کردن میزنید این است که احترام و امتیاز به دست ممی آورید تعبیر خواب دوستانتان سوار بر اسبند این است که دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد . تعبیر خواب یک اسب در آب جویبار این است که فقر و فلاکتدر راه است

 

 

نکاتی در مورد زندگی اسب ها

 

 

اسب ها هر طرفی را نگاه کنند گوششان نیز به همان طرف می چرخد
اسب ها نمی توانند از طریق دهان نفس بکشند
یک سمت اسب کوتاهتر از سمت دیگر است
اسب ها در حین خوابیدن انرژی بیشتری مصرف می کنند
چین بیشترین اسب جهان را دارد

4.2/5 - (5 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/uw46
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.