تعبیر خواب ماهی گرفتن + تعبیر خواب خوردن ماهی و یا کشتن ماهی

5 20,133

فهرست محتوا

تعبیر خواب ماهی گرفتن + تعبیر خواب خوردن ماهی و یا کشتن ماهی

تعبیر خواب ماهی گرفتن تعبیر خواب خوردن ماهی تعبیر خواب کشتن ماهی تعبیر خواب ماهی بزرگ تعبیر خواب ماهی سفید تعبیر خواب کشتن ماهی تعبیر خواب ماهی . اگر در خواب خود ماهی دیده اید و به دنبال تعابیر و معنی آن هستید این مطلب به شما کمک می کند پس حتما مطالعه نمایید. 

 

تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی خوردن,تعبیر خواب کشتن ماهی,تعبیر خواب ماهی شور,تعبیر خواب ماهی کبابی,تعبیر خواب ماهی قزل آلا,تعبیرخواب

 

 

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد.

 


تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند که:

 


ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. 
برای مثال، شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد.

 

با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است – ناخودآگاه جمعی – و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است. 


ماهی مرده: ابراز نشدن غرایز اساسی. اگر ماهی شما را خورد: حس میکنید که غرایز و احساسات غیرعقلانی شما را تهدید می‌کنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی.  اگر ماهی می‌خورید: درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان.  ماهیگیری: خلق حالت ذهنی پذیرا که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می‌دهد؛ تلاش برای یافتن ارتباط فرد با حیات جهانی؛ "قلاب انداختن" برای یافتن ایده ای نو؛ جست و جوی شهود.  ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر می‌تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد. 

 

 

امام صادق (ع) درمورد تعبیر خواب ماهی می‌فرمایند:

 

 

تعبیر های خواب ماهی عبارت اند از:وزیر لشکر دختر غنیمت غم و اندوه کنیزک هندو

 


حضرت دانیال (ع) درمورد تعبیر خواب ماهی می‌فرمایند:

 


اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

 


جابر مغربی درمورد تعبیر خواب ماهی نیز می‌گوید:

 

 

تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد.

 


بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌

 


ابن سیرین درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید:

 

 

تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

 


لوک اویتنهاو درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید:

 


ماهی‌های بزرگ: رضایت ماهی‌های کوچک: شکست

 


یوسف نبی درمورد تعبیر خواب ماهی علیه السلام گوید:

 

 

دیدن ماهی روزی است

 


آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید:

 


دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند. اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

 

 

تعبیر خواب خوردن ماهی

 


مطیعی تهرانی درمورد تعبیر خواب ماهی گوید:

 


اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید. اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.

 


جابر مغربی درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید:

 


اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری
اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.

 

 

ابراهیم کرمانی درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید:

 

 

اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.

 


ابن سیرین درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید: 

 

 

گر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

 


آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ماهی گوید:

 

 

خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.

 


لیلا برایت درمورد تعبیر خواب ماهی گوید:

 

 

خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ى بیمارى است.

 


تعبیر خواب ماهی مرده

 


لوک لویتنهاو درمورد تعبیر خواب ماهی گوید:

 

 

ماهی‌های مرده: ناراحتی

 

 

دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید. تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو…)

 


منوچهر مطیعی تهرانی درمورد تعبیر خواب ماهی گوید:

 


ماهی سفید بخت و اقبال است.ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است. ماهی سرخ فر و شکوه است.

 


حضرت دانیال (ع) درمورد تعبیر خواب ماهی می‌فرمایند:

 

 

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.

 


ابن سیرین درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید:

 

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

 


اچ میلر درمورد تعبیر خواب ماهی مى‌گوید:

 


اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است که آینده‌ى درخشانى خواهید داشت. دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است. دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است که ازدواج موفقى خواهید داشت.

 


برایت درمورد تعبیر خواب ماهی مى‌گوید:

 


اگر در خواب ماهى بزرگى ببینید، یعنى درآمد خوبى خواهید داشت. دیدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است. دیدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است که اقبال و شانس به شما رو آورده است. دیدن ماهى کولى در خواب، نشانه‌ى شنیدن اخبار ناخوشایند است.

 


تعبیر خواب گرفتن ماهی

 


آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ماهی می‌گوید:

 


اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.
اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.

 

 

تعبیر خواب ماهی

3/5 - (22 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/fQt0
ممکن است شما دوست داشته باشید
5 نظرات
 1. ه.ه می گوید

  سلام ببخشید الان یکی دوهفته میشه که چندروز یه بار خواب میبینم ماهی صید میکنم اونم زیاد اب دریا هم صاف،تعبیرش رو لطف میکنید بگین ممنون میشم

  1. ناشناس می گوید

   ميتوني تعبيرش رو ببيني اگه ماهي بزرگ ميگيري تو خواب خوبه

  2. ناشناس می گوید

   سلام.
   با مطالعه متن بالا، روزی و غنیمت رو میشه به تعبیر خوابتون نسبت داد که هر دو یک نوع منفعت مادی هستند.

 2. اعظم می گوید

  سلام من دیشب خواب دیدم وسط دشت بزرگی یه استخری بزرگ که توش یک وال وبچه اش وماهیهای زیادی بودند ومن داشتم ماهی میگرفتم اولش ماهیهای زنده میگرفتم بعد دیدمگوشت ماهها روی آب زلال شناور شدند من گوشتهارو از آب میگرفتم یک زره هم از گوشت خام ماهی خوردم میشه بگوید تعبیرش چیه

 3. زی زی می گوید

  سلام خسته نباشید در خواب دیدم ماهی قرمز های ریزی که میخوان به دنیا بیام رو میکشم میشه خواب منو تعبیرشو بگید ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.