تعبیر خواب پرنده + تعبیر خواب پرنده مرده و تعبیر خواب انواع پرندگان

0 8,598

تعبیر خواب پرنده + تعبیر خواب پرنده مرده و تعبیر خواب انواع پرندگان

تعبیر خواب پرنده تعبیر خواب پرنده مرده تعبیر خواب انواع پرندگان تعبیر خواب خروس تعبیر خواب عقاب تعبیر خواب مرغ عشق تعبیر خواب کرکس تعبیر خواب پرنده سیاه – اگر به دنبال تعبیر خواب پرنده هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب پرنده,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب انواع پرندگان,تعبیر خواب پرنده سیاه,تعبیر خواب پرنده وحشی,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر خواب کبوتر,پرنده ی,

 

 

بانگ و هیاهوی پرندگان

 

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 

 

تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

 

 

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

 

 

اگر در خواب ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می‌باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی‌باشد، بیمار می‌شوی و بالاخره بهبود پیدا می‌کنی

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

 

 

اگر ببینی پرنده‌های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی مصیبتی به وجود می‌آید.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 

 

اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.

 

 


 صحبت با پرنده

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

 

 

اگر در خواب ببینی پرنده‌ای از آسمان با تو صحبت می‌کند، تعبیرش این است که شاد و خوشحال می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پرنده با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و در آن پیشرفت می‌کنی .

 

 

 تبدیل به پرنده

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

 

 

اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی .

 

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 

 

اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

 

 

اگر در خواب ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، تعبیرش این است که چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد. اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر پرنده‌ای را می‌خوری، یـعـنـی مال پادشاه را مصرف خواهی کرد. اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند،

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 

 

اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد [مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» به دست می‌آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود]. اگر ببینی با پرنده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی شخصی را که تعبیر پرنده مربوط به آن است، شکست می‌دهی [به احتمال زیاد منظور این است که پرنده مفعول می‌باشد].اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی[احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می‌شود و همان‌طور که گفته شد باید برای دیدن تعبیر هر پرنده‌ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود].

 

 

تعبیر خواب پرنده,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب انواع پرندگان,تعبیر خواب پرنده سیاه,تعبیر خواب پرنده وحشی,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر خواب کبوتر,پرنده ی,

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

 

 

اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری. اگر ببینی پرنده‌ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، یـعـنـی قسمتی از مال و اموالت را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

 

 

هر چه قدر پرنده را بزرگتر ببینی، یـعـنـی همت و عزم تو برای رسیدن به خواسته‌ات بیشتر است.

 

 

تعبیر خواب کرکس:

 


دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد. اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند. می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.

 

 

حضرت دانیال گوید: 

 

 

عقاب در خواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

 

 

محمدبن سیرین گوید: 

 

 

اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود. اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

 

 

تعبیر خواب جغد:

 

 


برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث…اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

 

 

تعبیر خواب کبوتر:

 

 


کبوتر در خواب بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.

 

 

تعبیر دیدن مرغ عشق در خواب:

 

 


شاید کمی متعجب شوید اما دیدن جوجه مرغ عشق در خواب به نشانه عشق علاقه و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است بیشتر معبران این نظر را تایید کرده اند و دیدن جوجه مرغ عشق ها را در خواب به نشانه ی ارادت قلبی مرد به زن و یا بالاعکس میدانند که در همین مورد توضیحاتی بیشتری داده شده است،اگر کسی ببیند مرغ عشق هایش تخم و سپسجوجه کرده اند به نشانه ی این باشد که در زندگی نسبت به همسر خود وفادار خواهد ماند و محبت به او به خانواده و فرزندانش بیشتر از قبل خواهد شد و برای دختر پسرهایی که مجرد هستند و چنین رویایی را تجربه می کنند به نشانه ی این باشد که رابطه ای احساسی و عاشقانه را با جنس مخالف خود آغاز خواهند کرد.

 

 

تعبیر دیدن قناری در خواب:

 

 


قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفسدارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می شود. اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می شوید. اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می میرد. به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.

 

 

تعبیر خواب پرنده از دید لیلا برایت

 


تعبیر خواب پرندگان موفقیت در کارهاست تعبیر خواب دیدن پرنده ای که روی تخم خود نشسته است رسیدن به اهداف است

 

 

تعبیر خواب پرنده از دید آنلی بیتون

 

 


تعبیر خواب دیدن پرنده های زیبا با بالهای زیبا خوشبختی است-تعبیر خواب دیدن پرندگان زیبا توسط خانم،همسری دلخواه است -تعبیر خواب دیدن پرنده کلک و پر ریخته، رفتار ظالمانه اغنیا با فقرا است-تعبیر خواب پرنده زخمی تاسف خوردن برای فرزند گمراه خود است-تعبیر خواب پرواز پرندگان خوشبختی و پایان رنج است-تعبیر گرفتن پرندگان در خواب رسیدن به خواسته هاست-تعبیر خواب کشاورزی که پرنده را با تفنگ شکار کند محصول کم است

 

 

تعبیر خواب پرنده سیاه بزرگ

 

 


اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود واگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

 

 

تعبیر خواب خروس

 

 

فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولیخوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.
 

2.4/5 - (5 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/if08
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.