rouzegar
روزگار
روزگار
دسته بندی موضوعات

تعبیر خواب مار + تعبیر خواب حمله مار به انسان و کشتن مار و مار رنگی

تعبیر خواب مار + تعبیر خواب حمله مار به انسان و کشتن مار و مار رنگی

تعبیر خواب مار , خواب ، خواب دیدن و تعبیر خواب جزء جدایی ناپذیر زندگی مان هستند و همیشه از ابتدای زندگى تا پایان آن ، همیشه همراهمان هستند. پس لازم است که در مورد خواب و تعبیر خواب آگاه باشیم و با دانسته هایى که از طریق قرآن ، روایات ، سیره امامان(ع ) و گفتار روانکاوان کسب می کنیم این هدف را دنبال کنیم. اگر در رابطه با مار خواب دیده اید در این مطلب تعبیر خواب مار را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب حمله مار به انسان,تعبیر خواب کشتن مار,تعبیر خواب رنگی,تعبیر خواب مار بزرگ,تعبیر خواب مار سمی,تعبیر خواب مار ترسناک,تعبیر خواب کامل

 

تعبیر خواب مار بزرگ سیاه

 

تعبیر خواب مار شما به رنگ، شکل، حالت و اندازه مار بستگی دارد. مار، خطر یا دشمن خانگیست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید.

 

تعبیر خواب مار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که شما از وجودش بی خبرید. در افسانه‌ها گفته‌اند که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم. این موجود دل فریب می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.

 

تعبیر خواب مار و خیره شدن به مار

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید ، در خواب خیره نگریستن به چشم مار را نیکو ندانسته‌اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

 

تعبیر خواب مار و کشتن مار

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید ، اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

 

تعبیر خواب مار به روایت امام صادق (ع) : دشمن مخفی ، زندگانی ، سلامتی ، پادشاهی ، سپه سالاری، کامیابی، زن ، خواسته و مراد، پسر، سیل

 

تعبیر خواب مار به روایت ابن سیرین :  تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است.

 

تعبیر خواب جنگیدن با مار

 

ابن سیرین می گوید ، اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، به این معنی است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، دشمن بر تو غلبه می‌کند، ولی اگر تو بر مارغلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی. اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.

 

تعبیر خواب مار بزرگ

 

ابن سیرین می گوید ، تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد. اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی. اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی. اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

 

تعبیر خواب مار مرده و گوشت مار

 

ابن سیرین می گوید ، اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی است.اگر ببینی ماری مرده است، آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود.

 

تعبیر خواب سوار شدن بر مار

 

تعبیر خواب مار به روایت جابر مغربی : اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند. اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود. اگر ببینی ماری را گرفته‌ ای ولی به تو صدمه نرسیده است، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید.

 

 تعبیر خواب بیرون آمدن مار از بدن

 

جابر مغربی می گوید ، اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت تناسلی مردانه یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود.اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده است، دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

 

ابن سیرین می گوید ، اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، دچار رنج و سختی می‌شوی.

 

تعبیر خواب مار به روایت مطیعی تهرانی : دیدن مار در خواب خبر از وجود دشمنی خانگی می‌دهد. این خزنده بدون خبر و اطلاع قبلی در کمین بوده و به سراغتان خواهد آمد. دشمنی زیبا، خوش نقش و نگار و دل فریب که در نزدیکی شماست و از وجود آن با خبر نیستید. اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد. 

 

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب حمله مار به انسان,تعبیر خواب کشتن مار,تعبیر خواب رنگی,تعبیر خواب مار بزرگ,تعبیر خواب مار سمی,تعبیر خواب مار ترسناک,تعبیر خواب کامل

 

تعبیر خواب مار به روایت ابراهیم کرمانی : اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد. او همچنین راجع به تعبیر خواب مارهای رنگی نوشته است :

 

تعبیر خواب مار سبز : اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار می‌باشد.

 

تعبیر خواب مار زرد : اگر مار زرد ببینی، دشمن تو زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.

 

تعبیر خواب مار قرمز : اگر مار قرمز ببینی، دشمن تو خوش‌گذران می‌باشد.

 

تعبیر خواب مار سیاه : اگر مارهای سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.

 

تعبیر خواب مار سفید : اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است. 

 

تعبیر خواب مار به روایت لوک اویتنهاو : مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی  /  مار چند سر : جذبه  / تبدیل به مار شدن:عدم احترام / گرفتن مار : وسوسه /  نیش خوردن از مار : از بین رفتن آرامش در خانواده  / کشتن مار : پیروزی در مقابل دشمن / مار افعی: اطراف شما پر از آدم های یاوه گو است / نیش خوردن از مار افعی: بدبختی / گرفتن مار افعی: شما برای مشکلتان راهی پیدا خواهید کرد / اگر نتوان از دست مار فرار کرد: نا امید بودن نسبت به آینده

 

تعبیر خواب مار به روایت تام جت ویندو : مار درخواب نشانگر غریزه جنسی است و از سوی دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین و رضایت بخش ترین رابطه‌ ها شود. اگر در خواب بببند که ماری به دور بدن پیچیده، تعبیر آن این است که خواب بین اسیر و گرفتار هیجانات خویش است. اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است، نشانگر میل به مقاربت و همخوابگی است. اگر ببیند که ماری او را بلعید، نشانگر عمری است که از کسی که خواب دیده می‌گذرد و تعبیر آن چنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است. اگر ببیند ماری به دور چوبی جنبره زده است، نشانگر شفا، تولد مجدد و شادابی است. اگر در خواب ماری را در چمن زار ببیند، نشانگر بی وفایی، افسوس خوردن و تهمت است.

 

تعبیر خواب مار به روایت تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا : اگر مار شما را نیش زد ، نگرانی های ناخودآگاه درباره سلامتی شما، سائقه‌های جنسی ناکام یا احساساتی که علیه خود شما برخاسته‌اند، چنانکه پرخاشگری درونی شده ما را مسموم می‌کند و سبب ساز بیماری های واقعی می‌شود، بنابراین به صورت نیش مار در رویا به نمایش در آمده است. اگر مار دیگران را نیش زد ، سخنان نیشدار؛ کلام زهرآلود؛ انرژی احساسی که علیه خود فرد یا دیگری برخاسته است.

 

تعبیر خواب مار به روایت یوسف نبی : دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.  دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند. دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد. دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد.

 

تعبیر خواب مار به روایت تعبیر از اسمعیل بن اشعث :  اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

 

تعبیر خواب مار به روایت آنلی بیتون : 1- اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .2-  دیدن مار نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است . 3- اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد . 4-  کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد . 5-  اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد. افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .


6-  اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد . 7-  اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد . 8-  اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند . 9-  خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

 


10-  اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند . 11-  اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد . 12-  اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید . 13- اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید.

 


14- دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند . 15-  اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید. 16-  اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است . 18- اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد.

 


تعبیر خواب مار به روایت علامه مجلسی : دیدن مار را در خواب بیانگر قرض و وام است.

 

 

تعبیر خواب مار

این مطلب مفید بود ؟
تعبیر خواب مار + تعبیر خواب حمله مار به انسان و کشتن مار و مار رنگی
4 (80%) 6 votes

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

×