تعبیر خواب سگ مرده + تعبیر خواب گاز گرفتن و غذا دادن به سگ سیاه

0 5,336

تعبیر خواب سگ مرده + تعبیر خواب گاز گرفتن و غذا دادن به سگ سیاه

تعبیر خواب سگ تعبیر خواب حمله سگ تعبیر خواب غذا دادن به سگ در این مطلب قصد بر این است که به تعببیر خواب سگ در حالت های مختلف بپردازیم شاید بتوان گفت این کامل ترین مرجع برای تعببیر خواب سگ می باشد که از منابع گوناگون به دست آمده است.تعبیر خواب شما حتی به جنسیت،نژاد،رنگ و هاری و اهلی بودن سگ هم بستگی دارد.

 

تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب حمله کردن سگ,تعبیر خواب غذا دادن به سگ

 

تعبیر خواب سگ مرده

 

اگر سگ مورد نظر برای شما آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبییر میکند.اگر سگ غریبه باشد نشان دشمن بودن آن است.اگر سگ تحت فرمان شما باشد به معنای دوستی است که از شما حمایت میکند.

 

اگر سگ بیگانه باشد این است که نگران اطرافیان خود باشید.اگر سگ به شما حمله کرد تعبیر این است که دشمنی به شما ضربه می زند.اگر صدای سگ شنیدید ولی سگی در آنجا ندید به معنای این است که از شما غیبت و بدگویی میکنند.سگ ماده نشان از زنی دون مایه است.

 

سگ اگر ترسناک و قوی باشد،یعنی دشمن مورد نظر شما قوی است.سگ اگر ضعیف و کم زور باشد یعنی دشمن ضعیفی دارید.اگر به سگی قلاده بسته اید یعنی با کسی دوست هستید که در شان شما نیست.اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه خلاص میشوید.اگر سگ طعمه ای از دست شما بدوزدد و بخورد ،به زیان مالی دچار شما میشود.

 

تعبیر خواب سگ سیاه رنگ

 

سگ سیاه به معنای آن است که زنی از نزدیکانتان به شما واقعیت را نمیگوید و همین زن اگر مهلت و فرصتی داشته باشد به شما خیانت هم میکند.اگر سگی در خواب از خود فراری دادید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت ، آن سگ نیکو است.اگر دیدید سگ های زیادی گرد اطراف شما را گرفته اند ، در جمعی وارد می شود که بیگانه هستید.

 

آن ها شما را قبول ندارند و با بدبینی به شما نگاه می کنند ، شما هم از آنها بیمناک هستید و اعتمادی به آنها ندارید.سگ شکاری نشان دوستی است که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد.اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دندان گرفت و اورد ، خوب است ، چون سودی برایتان عاید می شود. همچنین در منابع اسلامی امده است سگ سیاه نشان دشمن از عرب ، و سگ سفید دشمنی از عجم(فارسی زبان)

 

از نظر امام صادق علیه اسلام

 

 دیدن سگ در خواب بر چهار وجه بود اول : دشمن. دوم : پادشاه طامع. سوم:دانشمند و خادم بدفعل. چهارم:مردمان غماز.

 

از نظر یوسف نبی علیه اسلام

 

دیدن سگ در خانه وی بدی شود دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد سگ ممکن است به رنگ های مختلف مانند سفید و سیاه و قهوه ایی و.. در خواب دیده شود.و یا به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد. منابع غربی در مورد تعبیر خواب سگ ، تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر اسلامی و شرقی ما متفاوت است…این تفاوت ناشی از آن است که ارتباط آنها با سگ ها به شکل دیگری است.

 

البته بستگی دارد در چه شرایطی خواب سگ ببینید و بعد از خواندن این تعابیر از خودتان برداشت منطقی داشته باشید…لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نمایید. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید که‌اگر از سگی درخانه‌ نگهداری‌ می‌کنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود که‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، چون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌هااحساس‌ نزدیکی‌پیدا می‌کنید. چون‌ معمولا هر شخصی‌ خوابی‌ رامی‌بیند که‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ خیلی‌ مهم‌ به‌شمارمی‌آید.

 

در غیر این‌ صورت‌ سگ‌ها می‌توانند نشانه‌وفاداری‌ و سخت‌ کوشی‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصی‌ شمارا سگ‌ خطاب‌ کرد، این‌ چنین‌ خوابی‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ منفی‌ از شخصیت‌ شماست‌. اگردر خوابتان‌ رفتاری‌ مثل‌یک‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌ به‌ نوعی‌ مورد بدرفتاری‌ و سوء استفاده‌ قرارگرفته‌اید. از جنبه‌متافیزیکی‌، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. درنهایت‌،سگ‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌های‌ حیوانی‌ یابدوی‌ ماهیت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌ای‌ معتقدندکه‌ سگ‌هانمایانگر انرژی‌ و قوای‌ مردانه‌ هستند.

 

تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب حمله کردن سگ,تعبیر خواب غذا دادن به سگ

 

تعبیر خواب سگ سفید پشمالو

 

محمدبن سیرین گوید: اگر خواب سگ در خواب دیدید،دشمن بود از عرب و سگ سفید دشنمی بود از عجم،اگر ببینید که سگ بر وی بانگ می کرد،دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود،اگر ببینید که سگ او را بگزید دلیل که اورا از دشمن گزند رسد.اگر دید جامه او به دندان بگزید،دلیل است مکروهی بر وی رسد.

 

 

تعبیر خواب سگ سیاه وحشی

 

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سگ به حالت های سگ بستگی دارد،اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست ، و اگر بد باشد دشمن شماست.سگ وحشی نشان از دشمنی است و اگر سر سخت و خشن باشد باید به شدت از آن دوری کرد.تعبیر خواب سگ سفید بزرگ یا کوچک : اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست ، اگر بد باشد دشمن شماست.

 

 سگ مرده چیست؟

 

اگر خوشحال بودید رفع دشمنی است اما اگر ناراحت بودید از دست دادن یکی از نزدیکان است.

 

تعبیر خواب سگ آشنا چیست؟

 

سگ آشنا در خواب به معنی دوست و حامی است.

 

تعبیر خواب سگ غریبه چیست؟

 

سگ غریبه در خواب نشان از دشمن است.

 

سگ اگر در خواب از شما فرمان ببرد ، تعبیرش چیست؟

 

تعبیر این خواب دوستی حمایتگر است.

 

تعبیر خواب حمله کردن  سگ چیست؟

 

تعبیر این است که دشمنی به شما ضربه میزند.

 

تعبیر خواب شنیدن سگ در حالی خودش که نیست ، نشان چیست؟

 

نشان آن است که عده ای غیبت و بد گویی می کنند.

 

تعبیر خواب سگ ماده چیست؟

 

تعبیر خواب سگ ماده این است که زنی پست و بی ارزش در زندگی شماست.

 

تعبیر خواب توله سگ چیست؟

 

دشمنی که ضعیف است ولی ممکن است بعدا خطرناک شود.

 

تعبیر دیدن سگ مریض و لاغر و بیمار چیست؟

 

این است که خطری شما را تهدید نمیکند ولی مراقب دوستان باشید.

 

تعبیر بوسیدن سگ چیست؟

 

دوستان خوبی دارید.

 

تعبیر خواب شیر دادن به سگ چیست؟

 

آرامش و وفاداری دوستان

 

تعبیر خواب سگ باردار چیست؟

 

آمدن کسی در زندگیتان که شما را خوشحال میکند.

 

تعبیر خواب نزدیکی با سگ چیست؟

 

در رابطه با جنس مخالف دقت کنید تا متضر نشوید.

 

تغبیر خواب بازی با سگ چیست؟

 

آشتی کردن است

 

تعبیر خواب سگ در قفس یا با قلاده چیست؟

 

دشمنی که نمیتواند به شما آسیب بزند.

 

تعبیر خواب هدیه دادن و گرفت سگ چیست؟

 

تعبیر این خواب ازدواج نزدیکان است.

 

تعبیر خواب اینکه اگر سگ لباستان را بگیرد چیست؟

 

نشان رسیدن مال مکروه به شماست.

 

اگر سگی در خواب پارس کند به چه معناست؟

 

شنیدن سخنی زشت از کسی.

 

تعبیر غذا دادن به سگ چیست؟

 

از غم نجات پیدا میکنید.

 

اگر سگ غذای شما را ببرد چیست؟

 

ضرر و زیان مالی

 

تعبیر خواب سگ

2/5 - (4 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/lFRb
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.