تعبیر خواب آتش + تعبیر خواب سوختن در آتش و تعبیر خواب خاموش کردن آتش

0 849

فهرست محتوا

تعبیر خواب آتش + تعبیر خواب سوختن در آتش و تعبیر خواب خاموش کردن آتش

تعبیرخواب آتش تعبیرخواب سوختن در آتش تعبیرخواب خاموش کردن آتش تعبیر خواب روشن کردن آتش تعبیر خواب خوردن معمولا برای هر خوابی که می بینیم، تفسیر وجود دارد. بسته به نوع خواب مفهوم متفاوتی را می توان از آن دریافت. خواب هایی هم هستند که هیچ گونه روند درستی را نشان نمی دهند که علت دیدن آنها در خواب هم می تواند متفاوت باشد.در این بخش قصد داریم برای کسانی که در خواب هایشان آتش می بینند را تفسیر کنیم. این آتش گرفتن می تواند مربوط به خود ِ انسان باشد و یا هر چیزی مانند لباس و غیره

 

تعبیر خواب آتش سوزی,تعبیر خواب آتش گرفتن لباس,تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

 

تعبیر خواب آتش سوزی

 

از نظر دانیال نبی افرادی که در خواب مشاهده می کنند که بدن شان در آتش می سوزد می تواند نشانه رنج و سختی برای فرد باشد. یا اگر در خواب ببیند به اندازه آتش به او می رسد بدین معناست که مال حرامی را بدست می آورد. اگر در خواب دیده اید که توس شخصی به درون آتش افتاده و سوختید یعنی کسی به شما ظلمی خواهد کرد. و در نهایت اگر در آتش افتاده اید و نسوختید،

 

از دیدگاه ابراهیم کرمانی سوختن پیراهن در خواب نشانه جنگ و جدل با اطرافیان؛ بخصوص نزدیکان درجه اول است. شاید هم به دلایل مالی غمگین شود.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن لباس

 

امام صادق نیز تفاسیر مختلفی در خصوص آتش دیدن در خواب دارد. اگر در خواب آتشی دیده اید که به شما آسیبی نمی رساند بدین معناست که خیری نصیبتان خواهد شد. و اگر آتش شما را سوزاند ( آتشی که نور نداشته است ) دچار سردرد خواهید شد. اگر در خواب دیده اید که در آتش می سوزید و از آن آتش نوری نیست یعنی فرزندی از اطرافیان تان ( خویشان یا فرزندان ) بدنیا خواهد آمد که دیگران او را ستایش خواهند کرد.

 

از دیدگاه دانیال نبی اگر کسی درخواب ببیند که خانه او آتش گرفته و همه بدنش سوخته است و همینطور آتش زبانه می کشد. ممکن است به بیماری هایی مانند سرما، طاعون و یا سرخجه مبتلا شود.

 

از نظر ابراهیم کرمانی سوختن خانه در خواب به دلیل آن خواهد بود به جنگ و آشوبی گرفتار خواهد شد. اگر تاجری در خواب ببنید مغازه ای در آتش می سوزد یعنی کالاهایش یا مفت از دست می دهد.

 

تعبیر خواب آتش سوزی,تعبیر خواب آتش گرفتن لباس,تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

 

تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

 

آنلی بیتون بر آن معتقد است که اگر در خواب خانه تان را در آتش دیدید تعبیرش این است که همسری مهربان نصیبتان خواهد شد. ( همینطور فرزندانی خوب) . در کل وی دیدن آتش را در خواب نشانه ی خوبی میداند ( دمش گرم :)) )

 

از دیدگاه اسماعیل بن اشعث اگر در خواب آتش به سان باران باریده باشد نشانه ی جنگ و خونریزی است. اگر آتش ببارد و خوراکی های روی زمین را بسوزاند یعنی دعاهای تان نزد خدا مود قبول شده است.

 

از نظر ابراهیم کرمانی کسی که در خواب باریدن آتش از آسمان را ببیند که شهر یا محله ای در آن می سوزد تعبیرش این است که بلا در آن شه نازل خواهد شد.

 

تعبیرخواب آتش,تعبیرخواب سوختن در آتش,تعبیرخواب خاموش کردن آتش,تعبیر خواب روشن کردن آتش,تعبیر خواب خوردن آتش,تعبیر خواب کامل آتش,تعبیر خواب آتش چیست,خواب آتش

 


تعبیر خواب آتش گرفتن از دید دانبال نبی

 


اگر کسی در خواب خود ببینید که اندام بدنش در آتش بسوزد تعبیر این است که همانقدر به ان سختی و رنج وارد میشود و اگر ببیند که از آن اتش فرا گرفت تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به او برسد و اگر در خواب ببینید که کسی او را در آتش بسوزاند تعبیرش این است که پادشاهی بر او ستم کند لیکن رود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. گر در خواب ببینید که آتش او را نسوزاند به معنای این است که روی به کراهت سفر کند.

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر کسی در خواب ببینید که جامه او آتش گرفته است تعبیرش این است که با نزدیکان خود جنگ و خصومت کند یا از مال ناراحت و اندوهگین شود.

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن از دید امام صادق

 


 دید اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش

 

 

تعبیر خواب آتش از دید مطیعی تهرانی

 


 اگر کسی در خواب خود ببیند که با آتش افروخته شده لباسش تعبیرش این است که سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب خود دیده‌اید که کنار آتشی نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید تعبیر آن این است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.

 

 

تعبیر خواب آتش از دید کتاب رویاها:

 


اگر در خواب دیدید که در آتش میسوزید تعبیرش ضرر در کار است.

 

 

تعبیر خواب آتش از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب خود دیدی که آتشی گرفته و در آن نسوختید تعبیرش خوشبختی و سعادت است و این خواب برای دریانوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی زندگی میکنند نشانه موفقیت و خوشبختی ابدی است.

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید دانیال نبی

 


 اگر در خواب خود بینید که آتشی در خانه وی افتاد و همه اندام او را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، تعبیرش این است که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، و چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید ابراهیم کرمانی

 


 اگر کسی در خواب خود بیند که آتش در خانه ی کسی افتاده، تعبیرش این است که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی در خواب خود بیند که آتش در دکان و کالای او افتادتعبیرش این است که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید یوسف پیامبر

 


دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن در خواب تعبیرش این است که افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب خود دیدید که منزل شما در آتشی می‌سوزد نشانه آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، تعبیر آن این است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

 

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید کتاب رویاها

 


آتش در خانه ی دیگران تعبیرش احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.آتش در خانه ی شما با شعله‌های روشن و واضح تعبیرش یک شغل خوبیک آتشی در خانه شما با شعله‌های تیره نشانه ی ورشکستگی مالیآتش در خانه شما با شعله‌های کوچک نشانه ی پول هنگفت

 

 

تعبیرخواب آتش,تعبیرخواب سوختن در آتش,تعبیرخواب خاموش کردن آتش,تعبیر خواب روشن کردن آتش,تعبیر خواب خوردن آتش,تعبیر خواب کامل آتش,تعبیر خواب آتش چیست,خواب آتش

 

 

دیدن آتش به همراه دود در خواب

 

 

دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید دانیال نبی

 


اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند تعبیرش این است  که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر کسی در خواب بیند که آتش را دود بود تعبیرش این است که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار

حاصل گردد یا جنگ و خصومت

 

 

دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر کسی در خواب خود آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.

 

 

دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید امام صادق

 


 اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.

 

 

دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید کتاب سرزمین رویاها

 


دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.

 

 

باریدن آتش از آسمان

 


باریدن آتش از آسمان از دید اسماعیل بن

 

اگر کسی در خواب بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضعاگر کسی در خواب  بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.اگر کسی در خواب بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بوداگر کسی در خواب بیند کهبر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردداگر کسی در خواب بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.اگر کسی در خواب بیند که آتشی از آسمان فرودآمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.اگر کسی در خواب بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.

 

باریدن آتش از آسمان از دید ابراهیم کرمانی

 


 اگر فردی در خواب بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، تعبیرش این است که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

 

 

باریدن آتش از آسمان از دید سرزمین رویاها

 


 آتش از آسمان می‌بارد نشانه ی غم واندوه

 

 

تعبیر خواب آتش از دیدگاه امام صادق

 


اگر فردی در خواب بیند پاره‌های آتش می‌خورد، تعبیرش این است که مال یتیمان خورداگر کسی در خواب بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، تعبیرش این است که سخن دروغ و بهتان گوید.اگر کسی در خواب بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، تعبیرش این است که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.اگر کسی  در خواب بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت تعبیرش این است که جنگ و فتنه در آن دیار.اگر کسی در خواب بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.

 

اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بیدینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.اگر در راه مجهول آتشبیند، دلیل بر بی دینی بود.اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بوداگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

 

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن در خواب

 


تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن از دید حضرت دانیال

 


اگر کسی آتش را با تف و سوز بیند، تعبیرش که از علت تب، بیمار گردداگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.

 

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکنداگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتداگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کنداگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع

 

.اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.اگر بیند آتشی از جایی به جایی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.

 

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن از دید مطیعی تهرانی

 


 اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

 

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن از دید یوسف نبی

 


دیدن آتش فتنه بود-دیدن سوختن آتش مصیبه بود-دیدن در میان آتش بینه باشد

 

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن از دید کتاب سرزمین رویاها

 


شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید: نمی‌دانید چطور خشمتان را کنترل کنید.یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوشیک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسیبستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامیشما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالییک آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.یک آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارهایک شعله کوچک: خبرهای خوشآب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.شما یک آتش روشن می‌کنید: مجذوب یکنفر خواهید شد.چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.شما یک آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.آتش مصنوعی: بزودی بچه دارخواهید شد.حریق روی زمین: یک تغییر خوشایندحریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند

 

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن از دید لوک

 


آتش: اعلان خطر در مقابل یک دزد-شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

 

 

4.5/5 - (2 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/Atyk
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.